ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (22.03.17)

Chóśebuz/Cottbus

Wobradowanje Głownego wuběrka města Chóśebuza

Srjodu, 22. měrca, buźo wót zeger 17:00. Głowny wuběrk města Chóśebuza wobradowaś w zalu Měsćańskego doma. Ten jo na Erich-Kästnerowem-naměsće 1. W zjaw- nem źělu budu nejskerjej teke powědaś wó změnach w Serbskem šulskem póstajenju (Sorben/Wenden Schulverordnung, SWSchulV).

Rozgrono w muzeumje

W ramiku wustajeńce „Pó jaja – Osterfreuden“ pśepšosyju kuratory Serbskego muzeuma a Měsćańskego muzeuma 22. měrca na rozgronko. Tema su serbske jatšowne nałogi a tradicije. Cas jo wót zeger 17:00 do 18:30. Městno zarědowanja jo Měsćański muzej na Dwórnišćowej droze 22 w Chóśebuzu.

Wjasele do rejki

Towarišne reje pód nawjedowanim Michaela Apela budu srjodu, 22. měrca, w cafeteriji Dolnoserbskego gymnaziuma. To buźo wót zeger 19:00. Za ten wjacor pšose zarědowarje wó pósćiwanku we wusokosći 3 €.

Pósejźenje brunicowego wuběrka

Stwórtk, 23. měrca, buźo 89. pósejźenje brunicowego wuběrka. To buźo w chóśebuskem Měsćańskem domje na Erich-Kästnerowem-naměsće wót zeger 9:00 do 14:00.

Drjowk/Drebkau

Wótwórjenje wustajeńce

Wót njeźele, 19. měrca, jo w Drjowku zasej wustajeńca jatšownych jajow z cełego swěta ze zběrki dr. Lotara Balkego. Wótwórjeńske case su kuždy źeń wót zeger 13:00 do 17:00. Jano na pónjeźelach jo zacynjone až na jatšowne pónjeźele. Muzej „Serbska tkajarska śpa Drjowk jo Na Marku 10, tel. 035602/22159.

Mark jatšownych jajow

Njeźelu, 26. měrca, buźo w muzeju „Serbska tkajarska śpa“ mark jatšowny jajow wót zeger 10:00 do 17:00. Wustajeńca „Jatšowne jaja, jatšowne nałogi“ ze zběrki dr. Lotara Balkego buźo tam hyšći wiźeś až do dnja 30. apryla.

Groźišćo/Grötsch

Pójsynoga

Srjodu, 22. měrca, pśiźo do Groźišća Pójsynoga, a to zeger 14:30 do gmejnskego centruma.

Dešno/Dissen

Rozgrono wó pśichoźe jsy

Srjodu, 22. měrca, buźo w Bóśonowem domje (Storchenhaus/Spreeauenhof na Depšćańskej droze 1) diskusija wó wuwiśu (Leit- bildentwicklung) za Dešno. To buźo prědne zarědowanje wó tom rěźe. Tenraz budu powědaś wó doněntajšnem wuwiśu jsy a wustajaś cile za pśichod gmejny. Wobydlarje su pšosone, se wobźěliś na tej diskusiji. Zachopjeńk buźo zeger 17:00.

Serbska namša

Njeźelu, 26. měrca, budu w Dešnje serbsku namšu swěśiś. Zachopjeńk buźo zeger 10:30 w tamnej cerkwi.

Pyšnjenje jatšownych jajow

W dešańskem Domowniskem muzeju móžośo južo w śichem casu jaja pyšniś. Prědny termin buźo sobotu, 25. měrc. Wót zeger 14:00 do 17:00 móžośo jaja wóskowaś a wšake zgóniś wó symbolach na tych jajach. Zastup płaśi 4 €, źiśi zapłaśiju 3 €. Pšosym pśinjasćo sobu jaja, warjone abo wudute.

Prožym/Proschim

Pśednosk wó Prožymje

Srjodu, 22. měrca, buźo Horst Adam, pśednosowaś w Prožymje. Něgajšny šefredaktor Nowego Casnika buźo wulicowaś, kak jo ten Bramborski Casnik tencas pisał wó Prožymje. Wjacor w nimskej rěcy buźo w Kulturnem domje teje jsy. Zachopiś se buźo zeger 17:00.

Hochoza/Drachhausen

Pójsynoga

Serbska pójsynoga pśiźo pětk, 24. měrca, do Hochoze. Serbske reje, spiwy a luštowanje móžośo wót zeger 14:00 dožywiś w gósćeńcu „K złotemu plonoju“. Spiwaś buźo chor „Meja“ z Górneje Łužyce.

Budyšyn/Bautzen

Źiwadłowa premjera

Źiwadłowy kus „Raketa“ změjo stwórtk, 23. měrca, swóju premjeru. Graśe wót Envera Husičića jo pśestajiła do górnoserbskeje rěcy L. Hajduk-Veljkoićowa. Głowna a jadnučka grajarka jo Ana Zachariasojc, Dolnoserbowka z Kósobuza. Wóna grajo młodostnu, kótaraž jo swójogo pśijaśela zgubiła, dokulaž jo był wuběgańc a zastojnstwo jo jogo slědk pósłało. Pśedstajenje buźo zeger 19:30 w Źiwadle na groźe w małem zalu.

Wótwórjenje wustajeńce wó reformaciji

W Serbskem muzeju w Budyšynje budu njeźelu, 26. měrca, wótwóriś wustajeńcu „Pěś lětstotkow. Serby a reformacija“. Zachopiś budu zeger 15:00, zastup jo dermo. Powědaś budu direktorka Christina Boguszowa, serbski superintendent Jan Malink a kuratorka Andrea Pawlikowa. Komorny ansambl Serbskego ludowego ansambla buźo muzicěrowaś.

Wušej togo budu wót 26. do 27. měrca wšake pedagogiske pórucenja za źiśi k temam ako Martin Luther, reformacija, biblija, swět wokoło lět 1500 a śišćane knigły. Dalšne informacije móžośo namakaś w interneśe pód www.sorbisches-museum.de.

Kalawa/Calau

Pśednosk wó reformaciji

Wałtoru, 28. měrca, buźo dr. Hartmut S. Leipner pśednosowaś wó reformaciji a Serbach we wósadnem domje w Kalawje. (Wósadny dom jo na Cerkwinej droze / Kirchstraße 32).

Pódstupim/Potsdam

Zjawne pósejźenje Wuběrka za kubłanje, młoźinu a sport

Stwórtk, 23. měrca, buźo w Pódstupimje 26. zjawne pósejźenje Wuběrka za kubłanje, młoźinu a sport. Tema buźo teke te planowane změny, což nastupa serbsku a dwójorěcnu wucbu. (How tšašy radne skrocenja). To buźo w Bramborskem krajnem sejmje , Stare wiki 1 w Pódstupimje, we jśpje 2.050 a/b.

Kupka serbskich starjejšych co tam dojěś, aby swóju njespokojnosć pokazali. Wóni kśě se zmakaś na wobjed w kantinje Krajnego sejma někak 11:30. Zeger 12:30 buźo se kupka serbskich starjejšych zmakaś pśed teju śpu (2.050a/b). Wóni budu ministarjeju Günteroju Baaskemu abo zastupnikoju pśepódaś 80 kreslenkow źiśi a 20 listow starjejšych, w kótarychž stoj, cogodla kśě to serbske w šulach na kuždy pad nanejmjenej tak źaržaś, ak źinsa jo.

Chtož co se tej kupce pśizamknuś, móžo to rad cyniś. Za to maśo se pak pśizjawiś w Krajnem sejmje. To dej se staś nanejpózdźej až do srjody, zeger 14:00.

Pśizjawiś maśo se pla Inga Borkowskego, tel. 0331 966 1149, fax: 0331 966 991149 abo pśez mejl na ingo.borkowski[at]landtag.brandenburg.de.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 23.03.

Łužyske impresije:

­– Serbske kórjenje: Urbanskojc familija

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow – Gratulujomy

pětk, 24.03.

Muzika a pórucenja:

­– Póstrow za źiśi

– Serbska literatura na knigłowych wikach w Lipsku/Kulturne pokazki/Póglědanje na njeźelski program –Gratulujomy

njeźelu, 26.03.

Njeźelski program:

­– Aktualny magacin: powěsći, Głowna zgromaźina Domowiny we Wórjejcach

– Serbskemu cu zwěrna wóstaś: Jill-Francis Ketlicojc

– Nabóžne wusćełanje (Adelheid Dawmowa)

­– Gratulujomy

pónjeźele, 27.03.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Rozmyslowanje na nowy tyźeń

­– Dolnoserbski report

­– Powěsći/Póglědajomy do Nowego Casnika – Gratulujomy

wałtoru, 28.03.

Kulturny magacin:

­– Gaž muzika zagrajo

­– Kulturne noticki – Gratulujomy

srjodu, 29.03.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći/Rěcne wobroty

– Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

rbb-pójsynoga jo woglědała do Turnowa

Pśiducu njeźelu, 26. měrc, zeger 10:15, budu na rbb prědny raz pokazowaś wusćełanje „Na serbskich slědach“ z Anju Kochojc w nimskej rěcy, a to z Turnowa a 15 minutow dłujko. Serbske pśinoski teje rbb-pójsynogi w TV Łužyca su wacej 4 minuty dłujke.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś