ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (26.04.17)

Chóśebuz/Cottbus

Wjeźenje pó měsće

Pětk, 28. apryla, buźo wjeźenje pó měsće pód titelom: „Město Chóśebuz a jogo interkulturalnosć – traděrowane stawizny abo modowa maša?“. Wjasć buźo stawiznaŕ a archiwaŕ dr. Alfred Roggan. Zmakanišćo buźo studnja na Starych wikach. Tura wjeźo mimo Serbskeje cerkwje, Starych wikow, něgajšnego francojsko-hugenottskego zastojnstwa a noweje synagogi. Zachopjeńk buźo zeger 13:00, płaśizna jo 6 €.

Serbske źiwadło

Wałtoru, 2. maja, buźo serbske źiwadło we źiwadle „Piccolo“. Nimsko-serbske ludowe źiwadło pokažo graśe „Sergej“. To jo humoreska wót Jurija Kocha. Na tom dnju budu graś dwa raza. Jaden raz wót zeger 15:00 a drugi raz wót zeger 19:30. Kórty móžośo skazaś pla Gabriele Korchoweje pód numerom 03591/584-275.

Pśedstajenje knigłow

Nowe knigły „Wótmólowane – Mit Licht gemalt“ budu srjodu, 3. maja, pśedstajone w Měsćańskem muzeju zeger 18:00. Tam buźo teke awtorske rozgrono z wudawarjom Jürgenom Maćijom a awtorkoma Ines Neumannojc a Martinu Nowakojc.

Pśednosk k rewitalizaciji rěcow

Rěcny centrum WITAJ pšosy stwórtk, 4. maja, na pśednosk Julije Šmitojc zeger 15:00. Wóna buźo powědaś k temje „Rewitalizacija rěcow – wót górjejce abo dołojce? Kečua a Serby w pśirownanju“. Pótom buźo diskusija.

Finale cytańskego wuběźowanja

Źiśi, starjejše, wótkubłarje, We chóśebuskem Měsćańskem muzeju buźo pětk, 5. maja, finale Cytańskego wuběźowanja 2017. To buźo wót zeger 14:00 do 17:00. Teke serbske teksty budu pśedcytane.

Kórjeń/Kahren

Serbska namša

W kórjeńskej cerkwi buźo njeźelu, 30. apryla, serbsko-nimska namša z fararku Reinhild Magirius. Prjatkowaś buźo Reinhard Šultka. Zachopjeńk buźo zeger 10:00. Pótom su wšykne pšosone na zgromadne kafejpiśe a spiwanje.

Cazow/Zahsow

Pśednosk wó Marjanje Domaškojc

Stwórtk, 27. apryla, buźo dr. Madlena Norbergowa pśednosowaś wó „Žywjenju a twórjenju Marjany Domaškojc/Aus dem Leben und Schaffen der Dichterin“. To buźo w gósćeńcu „Zur Linde“ wót zeger 19:00 do 20:30.

Turjej/Tauer

Serbske źiwadło

Pětk, 28. apryla, buźo serbske źiwadło we hotelu „Christinenhof“. Nimsko-Serbske ludowe źiwadło pokažo graśe „Sergej“. To jo humoreska wót Jurija Kocha. Zachopiś budu zeger 19:30, kórty móžośo skazaś pla Gabriele Korchoweje pód numerom 03591/584-275.

Čorny Chołmc/ Schwarzkollm

Nalětny swěźeń

Pónjeźele, 1. maja, buźo w Krabatowem młynje nalětny swěźeń. Wót zeger 11:00 sćo pšosone na wjelebocny kulturny program z muziku a reju.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 27.04.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: Serbskemu cu zwěrna wóstaś – Jill-Francis Ketlicojc

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/Gratulujomy

pětk, 28.04.

Muzika a pórucenja:

­– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady /Kulturne pokazki/Póglědanje na njeźelski program/ Gratulujomy

njeźelu, 30.04.

Njeźelski program:

­– Aktualny magacin: powěsći, Serbske wucabniki pytane

– Muzikaliske drogowanje pśez Šotisku

– Nabóžne wusćełanje (Christiana Piniekowa)

­– Gratulujomy

pónjeźele, 01.05.

Program za cełu familiju na majskem swěźenju:

­­– Komentar k 1. majoju

­– Hanzo Goleńk-Kulink 100 lět

­– Muzikaliski portrej: pěsnikaŕ Bernd Pitkunings

– Gratulujomy

wałtoru, 02.05.

Serbski kulturny magacin:

­– Gaž muzika zagrajo (muzikowe wusćełanje)

­– Kulturne noticki/ Gratulujomy

srjodu, 03.05.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći/Naša serbska rěc/Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś