Ten stary konsum jo něnto ten „nowy“

Awtor: Horst Adam srjoda, 19. apryl 2017
Krajny raźc H. Altekrüger, wejsny prědkstojaŕ H. Ramot a gołkojski šołta Fr. Handrow su pśerězali bant do nowego domu. Fośe: Horst Adam

Z Popojc/Papitz. Rowno tak ako młoge druge serbske jsy w Dolnej Łužycy njamaju teke w Popojcach w gmejnje Gołkojce južo dlejšy cas žednu kjarcmu wěcej. Na drugem boce maju gluku: we jsy jo rědny sportarski dom, źož mógu se luźe zmakaś na piwo a na zgromaźiny a druge zarědowanja. Tam pak jo wšykno bejnje wuske a małke a casy jo nawal bejnje wjeliki.

Něnto pak maju nowu alternatiwu, a z tym samo małki „luksus“, gaž to pśirownujomy z drugimi susednymi wjaskami, źož wobydlarje cesto njewěźe, źo mógu se zmakaś. Slědny źeń w měrcu ga su w Popojcach wótwórili wósrjejź jsy, źož se rozpśestrěwajo rědna najs, nowy gmejnski dom, z numerom 70. Na nimski se jomu oficialnje groni „Dorfgemeinschaftshaus“, ale Popojcanarje budu nejskerjej jomu pśecej groniś „konsum“. Dla cog? Nejpjerwjej jo wót lěta 1878 do 1968 tam była wejsna šula. Na kóńcu 70tych lět jo tam zaśěgnuł konsum, a pó lěśe 1990 až do lěta 2013 jo tam Peter Noack z města měł hyšći swóju wejsnu lodu. Nic konsum, ale to mě jo wóstało pla luźi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś