Něnt jo ten Jan w Serbskem domje

Awtor: Horst Adam srjoda, 12. julij 2017
Witaj-źiśi ze źiśownje „Marjana Domaškojc“ w Radušu su we swójim programje pśedstajili teke tych rejtarjow. Fośe: Horst Adam

25. junija jo w Kozlem/Casel pó wjelgin starej tradiciji ten swěty Jan zasej rejtował a wjele luźi jo jomu pśiglědowało. Něnt pak ma zasej swój měr a jadno lěto musymy zasej cakaś na Jańske rejtowanje lěta 2018. W Serbskem domje w měsće pak jo wón a wjele wót togo, což ma z tym rědnym nałogom cyniś, hyšći tšochu dlej žywye. How ga jo wót 22. junija nowa wósebna wustajeńca, wugótowana wót LODKI, w zgromadnem źěle z Serbskim rěcnym centrumom Witaj w Chóśebuzu.

„Wokoło Jana/Rund um den Jan“ se jej groni a we njej móžomy wiźeś a teke wobźiwowaś, co su Witaj-źiśi z KITA w Strjažowje, w Bórkowach, w Radušu a w źiśowni „Lipa“ w Mósće rědnego mólowali a kreslili wót Jana a Jańskego rejtowanja. Witaj-centrum ga kužde lěto pšosy źiśi we Witaj-źiśownjach w Dolnej Łužycy, aby mólowali wobraze k někakemu serbskemu nałogoju. Łoni jo se take wuběźowanje južo 13. raz za sobu wótměło a za to běchu se ako temu to Jańske rejtowanje wupytali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś