Tenraz su měli Rogozańske swój nos prědku

Awtor: Horst Adam srjoda, 12. julij 2017
Rubyńske gólcy (w oranžowych trikotach) njejsu se měli lažko pśi swójich graśach. Teke pśeśiwo mustwoju z Hochoze su zejgrali. Fota: Horst Adam
Hochoske źowća (carne) su pśeśiwo źowćam z Rogozna dobyli.

Na mały jubilej móžo Domowinska župa Dolna Łužyca slědk glědaś. Rowno pśed 20 lětami ga su prědny raz wugótowali turněr w balokopanju z wejsnymi mustwami młodych Domowinskich cłonkow a dalšnych młodostnych. A prědny raz su pón mógali tych dobyśarjow mytowaś z rědnymi Domowinskimi pokalami a cesnymi wopismami (Urkunden). Tegdy w lěśe 1997 pśi góźbje Serbskego swěźenja w Hochozy jo se wobźěliło 17 mustwow, a dobyłej stej pla gólcow Rogozno a pla źowćow Prjawoz.

Prědnu sobotu w juliju jo něnt župa kazała na 20. taki turněr z mjenim „Domowinski cup“, a to do Hchoze. Dla togo, dokulaž běchu sebje Hochoske gólcy slědne lěto w Rogoznje wudobyli prědne městno. Sedym mustwow jo pśišło do Hochoze – pěś muskecych, z Depska, Dešna, Rubyna, Rogozna a Hochoze a dwě žeńskecej, te „micki“ z Hochoze a te „büchse“ z Rogozna.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś