Co gótowaś w ferijach?

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 09. awgust 2017
Wuknice ze Strobic a z Gołbina wuknu pla Mechthild Šołśineje w ferijach, kak mógu sebje drastwu wušyś. Teke serbske bluze, kitliki a šorce. Kněni Šołśina jo mama sedym gólcow a gótujo to źěło z tymi źowćami dobrowólnje w lichem casu. Šolśic su pśiśěgnuli 1999 do Gołbina a su se tak derje zažywowali, až jo wóna mjaztym woblubowana šlodarka za serbsku drastwu w cełem regionje. Pópšawem njejo wóna to serbske docełego znała, źinsa jo ale sama zapalona nosarka burskeje drastwy. Foto: I. N.

Gołbin/Gulben. Na prozniny su šulske źiśi dłujko cakali. Ale co gótowaś we tom casu? Njejo pśecej lažko namakaś pšawu zaběru.

Wjelicka pomoc pśi tom jo někotarym źowćam z Gołbina a ze Strobic Mechthild Šołśina (Scholz). Wóna kradu lubujo rucne źěła a jo pśi tom wjelgin šykowna. Južo lěta-dłujko póbitujo źiśam na ewangelskej zakładnej šuli w Strobicach rucne źěło ako ag. Tam pósrědnja źiśam zakłady rucnych źěłow a teke dalej wjeduce znaśa a znajobnosći. Casnikoju jo wulicowała, až jo we kuždem lětniku pór źiśi, kótarež maju dalšny zajm. Ale dalej njamóžo w ramiku jadneje ag w šuli z nimi hyś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś