Chto su te serbske młodostne w Praze?

Awtor: Mikławš Krawc srjoda, 09. awgust 2017
Chto znajo tych młodych žeńskich a muskich? Foto: Serbski kulturny archiw

W Serbskem kulturnem archiwje w Budyšynje smy namakali někotare fotografije wó wjelikem zmakanju sportarjow z cełego swěta z mjenim „Všesokolský slet“ (zmakanje) zachopjeńk julija 1948 w Praze, głownem měsće Českosłowakskeje. Na zmakanju su teke Serby z cełeje Łužyce byli a su tam w stadionje pśed něźi 250.000 pśiglědowarjami serbske ludowe reje pokazali. Mimo togo su se wobźělili na póchodowanju (maršěrowanju)pó Praze – we swěźeńskem pśeśěgu pó drogach. Mjazy 227 rejowarjami su byli młode Serby z našych dolnoserbskich wjaskow: z Wjerbna, Brjazyny, Depska, Zušowa a Smogorjowa. Cełkownje jo w Praze z Dolneje Łužyce 27 gólcow a źowćow było. Wózjawijomy how mjenja wšyknych wobźělnikow a pšosymy je k fotografijam pśirědowaś a to redakciji Casnika a cytarjam k wěsći daś:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś