Kokot a karowanje nježenjonych

Awtor: Marion Hirche srjoda, 09. awgust 2017
Pśi karowanju nježenjonych jo dobyła Anika Tolksdorfojc.

Bórkowy/Burg. Na kóńcu slědnego tyźenja w juliju jo se w Bórkowach swěśił žnjowny swěźeń. Sobotu jo był bal rejtarjow a njeźelu su pón na łuce pśi Droze serbskego krala na Kupach kokota łapali. Młoźina jo swěźeńske město nanejlěpjej spśigótowała. Ze słomjanych walickow su figury ako zachod na swěźenišćo nastajili, wrota su byli z girlandami z dubowych galuzkow wobwite, wótgranicowanja rejtowańskeje cery su byli markěrowane ze słyńcami. Pśed pśipowjesakom kapały jo była napórana płonina za rejowanje z drjewjanych platow.

Za sejźenje su nastajali stany a zastaranje jo teke było organizěrowane, jo dało mazańc a grilowane. Teke za tejku su stojali młode luźe. Srjejźišćo tych dobrych ramikowych wuměnjenjow pak su byli głowne aktery togo swěźenja – karowanje nježenjonych a rejtarje kokota.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś