Powěsći z gatojskeje gmejny

Hus jo staršy ako jo doněnta znate było

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 14. februar 2018

Dwa husańskej kronikarja ze źěłoweje kupki „Husańska chronika“ – dr. Karl-Fritz Mühler a dr. Frank Knorr – stej pśedstajiłej dwa nowej interesantnej nastawka, ak buźotej se we pśiducem casu śišćaś. Ten prědny jo wulicował wót nejstaršego pisnego wobspomnjeśa jsy z lětowu 1482 a 1484. Wobej raza jo šło wó to same: Měsćanaŕ Hans Molbach jo kupił w Husu leno (Lehngut) a jo procesował z picańskim hauptmanom Albrechtom dla jogo granice. To pytanje za nejstaršymi dokumentami jo było kaž pytanje glicki we stogu, pśeto nejstarše wopisma we Picnju su se we wognju spalili, a wušej togo Hus njejo měł žednu cerkwju. Togodla su pytali za dokumentami wót procesowanja a wót pśedaśa a kupjenja Husa. Tencas su bogate měsćanarje cesto swóje pjenjeze inwestěrowali a kupowali lena (Lehngüter) we wokolnych jsach – a te su pśinjasli danki a rolske płody. Wobej dokumenta stej se namakałej we zběrce Codex diplomaticus Brandenburgensis. Rešerše husańskich kronikarjow jo oficielnje wobwěsćił Bramborski krajny archiw – wót wobeju dokumentowu namakaju se kopije.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś