Gatojce su chude bogaśce: Něnto su se zacrěli do długa

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 14. februar 2018
Na woklapnicu gatojskeje gmejny do gmejnskego centruma w Husu jo pśišło jadnab 170 luźi. Situaciju we gmejnje su pśedstajili šołta Harald Groba (prědku srjejźa), prědkstojaŕ Noweje Jsy Stefan Geissler a prědkstojaŕ Barbuka Wilfried Neuber. Teke direktorka Picańskego amta Elvira Hölznerowa jo wulicowała wót nowosći we amśe. Na fotografiji: wejsny chronist Fritz Mühler wulicujo wót žurnego pytanja za nejstaršym pisnym wobspomnjeśim jsy (glědaj powěsći). AA1Foto: G. Wieczorek1AAA

Z Husa/Maust. Gatojska gmejna (Gemeinde Teichland) jo wjele lět póžywała wusoki zwarbowarski dank Vattenfalla – na jich teritoriumje ga stoj janšojska elektrarnja a lažy źěł wugloweje jamy. Wót togo slědk-wupłaśenja danku Vattenfalloju za wjele lět naslědk su wóni stakim mócnje nuźone. A z togo pjerwjejšnego bogatstwa jo nastał z jadnym razom wjeliki dług wót 10 milionow euro, wěcej ak 8.000 euro na wobydlarja. Šołta Harald Groba jo na woklapnicy pětk tyźeń we gmejnskem centrumje w Husu nadrobnje tu nastupnosć rozkładował.

Wjele kulturnych a sportowych tšojenjow – kaž triathlon, kólasowe wuběgowanje abo plonowy swěźeń – njeby zapšawym mógli wěcej organizěrowaś. Na gluku maju we gmejnje tu gmejnsku załožbu (Stiftung), kótaruž su za mudrym wótmyslenim załožyli we dobrych lětach. Wóna zastoj něnto pśemóženje wót 10 milionow euro, a tu dań (Zins) wót tych pjenjez wupłaśuju a rozdźěluju za projekty. Łoni jo ta pódpěra wunjasła w Gatojcach wěcej ako 80.000 euro. A teke šćodrych sponsorow maju dosć, ako ze swójeje móšyny něco pśidaju. Groba jo se jim wutšobnje źěkował a rozkładował tu nuzu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś