Pśi boksowanju njejźo jano wó twardu pěsć

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. apryl 2018
Proba za nowy kus: Stary boksaŕ (Jan Mikan) a młody outsider, ako wótsłužujo štrofu w starcowni (Jurij Šiman). Foto: Gabriele Suschke, NSLDŹ

Lubowarje serbskego teatera daś se wjasele na pśiducy tyźeń: Nimsko-serbske źiwadło z Budyšyna buźo styri raze pokazaś nowy kus w našej rěcy „Wjelika wu­tšoba“ (w nimskem originalu Das Herz eines Boxers) z pjera Lutza Hübnera, jadnogo nejwěcej lubowanych a nejcesćej granych dramatikarjow w Nimskej. A kus Wjelika wutšoba njejo někaki: Wón jo wordował 1998 preměrowany z Nimskim mytom młoźinskego źiwadła.

Dramaturgowka a zastupna intendantka budyšyńskego źiwadła Madlenka Šołćic jo wěsta, až graśe buźo se dolnoserbskemu publikumoju spódobaś. To jo pśedstajenje małeje formy, we kótaremž se zmakajotej dwě generaciji na jawišću – dwa luźa, kótarejž stej mentalnje z dweju napśeśiwneju „kóńcowu swěta“ – jo wóna Casnikoju groniła. A mjazy tyma kradu njejadnakima luźoma nastanjo pśijaśelstwo.

Ten młody jo outsider, kótaryž musy we starcowni socialne štundy k štrofje wótsłužyś. Wón nic zgrěšył njejo, ale bos jogo kliki, za kótaregož wón tu štrofu jo pśewzeł. Wón njama familiju, njama pśijaśelku, njejo wuwucony a jo mimo perspektiwow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś