Co wěźeś, kak Bretony a Serby se pilnuju wó rěc

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. apryl 2018

Jeanne Toutuous (26), doktorandka uniwersity w bretońskem głownem měsće Rennes, pišo doktorske źěło we fachu „politiske wědomnosći“. Wóna analyzěrujo we njom strategije, myslenje a aktiwity luźi, ak se pilnuju wó mjeńšynowe rěcy. Pśi tom pśirownujo rěcnych aktiwistow w Bretońskej a w Łužycy. Wóna jo krotko prědk jatš woglědała do Budyšyna a Chóśebuza, źož jo wjadła interviewy ze zastupnikami serbskich institucijow a ciwilneje towarišnosći, kótarež we politiskem a kulturnem wobcerjenju se angažěruju k lěpšemu serbskeje rěcy. Z kim jo se rozgranjała, njejo kśěła nam zjawiś, pśeto wšykne interviewy deje byś anonymne a jeje dowěrniki deje móc se na to spušćiś, až jich mjenja njebudu niźi zjawjone. Wóna jo jich wu­pšašowała mjazy drugim za tym, co wóni cynje a kak wiźe pśichod serbskeje rěcy. Pśi tej góźbje jo woglědała do wjaski Stary Lud w Dešnje a do muzeja, źož jo se wopytała we pyšnjenju jaj, a śichy pětk jo słyšała kjarliže chora Łužyca w cerkwi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś