PŠAŠATA RĚPA

Wětošojske źiśi su byli kreatiwne

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 11. apryl 2018
Źiśi su pśigótowali guslowarske kije. Recept su namakali we „Płomjenju“. Wóni su rědne wupyšnjone byli. A. Gräfowa

Lube źiśi,

snaź se južo źiwaśo, až ja tak mało pišu. Ale ja se wjaselim, až dostanjom wjele listow wót wšuźi. Teke źinsa cu Wam pśinjasć list z Wětošowa. Cytaj sam, cytajtej samej a cytajśo sami!

Cas za kreatiwnosć

teke lětosa su se Witaj-źiśi z „Horta móžnosćow“ we Wětošowje wjele prědk wzeli. Wšake stoj pla nich we programje. We januarje su dojěli na ptaškowu swajźbu do Chóśebuza. We zymskich ferijach su byli wjelgin kreatiwne. Zgromadnje ze swójimi pśijaśelam su planowali, jich Witaj-jśpu ze serbskimi powěsćowymi póstawami wurědniś.

Malsnje su se źiśi pśedłogi wuzwólili. Pótom su je na sćěnu spórali. Na kóńcu su te pśedłogi we pyšnych barwawch wumólowali. Spózy su napisali mjenja tych póstawow we serbskej rěcy.

Toś strowi nas wódny muž, gaž stupijomy do teje jśpy. Wužowy kral se wijo wokoło jadnogo słupa. Lutki, plon a błudnik pśewóźuju Witaj-źiśi z drugimi serbskimi materialijami, gaž něnto wobstaraju swóje domacne nadawki, gaž basle, móluju, graju a gódańkuju

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś