Su zwólili do wobsajźenja źěłowego města pla RCW

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 16. maj 2018

Z Chóśebuza/Cottbus. Źěłowe město projektowego sobuźěłaśerja w Rěcnem centrumje WITAJ (RCW), kótarež jo wót februara łońskego lěta njewobsajźone, buźo se nejskerjej wót septembera zasej wobsajźiś. Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny jo – pó dłujkem wótlekanju – na njezjawnem wobradowanju kóńc apryla pśistajenju kandidata naslědku zelene swětło dało. Ten votum pak jo wupadnuł snadnje, pśeto zastupniki Dolneje Łužyce su powědali skerjej pśeśiwo kandidatoju, a pśedsedarstwo župy Dolna Łužyca jo we oficielnem pismje formulěrowało měnjenje, źož jo tu personalnu nastupnosć zwězało z pominanjami, kak RCW dej w Dolnej Łužycy źěłaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś