Brunicowe krajiny we fokusu wuměłcow

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 08. awgust 2018
We wustajeńcy pokazuju film „Großmutter und der Wolf“ z lěta 2011 wót Andreasa Schnögla. Dokumentaciju jo wuměłc wjerśił w brunicowej jamje Wochozy. W 42 minutach wulicuju Edith Penkowa, jaden jagaŕ a jaden gólnikaŕ wót Vattenfalla. Foto: Filmstill

Wustajeńce ze serbskeju tematiku abo ze serbskimi wuměłcami njejsu rědke. Za Dolnu Łužycu su pśisamem wšykne take w Serbskem domje w Chóśebuzu abo w dešańskem muzeumje. Mało pak jo tych góźbow, až teke zwenka „serbskego swěta“ serbske wuměłstwo abo wuzěła serbskich wuměłcow wustajiju.

Śim rědnjej ga jo, až taka wustajeńcu běžy tuchylu w chóśebuskej galeriji Haus 23 na Marijnej droze 23. Wót lětosnego 29. junija prezentěrujo tam „Gebrochene Landschaften“ pěśoch wuměłcow: Andreas Jung, Thomas Kläber, Michael Kruscha, Jürgen Maćij a Andreas Schnögl.

„Gebrochene Landschaften“ zaběrajo se z brunicowymi jamami we Łužycy a w Rheinlandskej. Tam jo Matthias Jung wótmólował we nocy a wustajijo na wjelikich formatach zgubjone domy a jsy. Teke pla akcijow pśeśiwnikow tych jamow ako „Ende Gelände“ jo był pódla ako fotograf.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś