Šesćoch nowych rejtarjow w Žylowje su dobyli

Awtor: Thomas Kläber srjoda, 12. september 2018
Kokot w Žylowje. Foto: T. Kläber

Rědne a dobre powěsći mamy ze Žylowa. Tam jo był wjeliki tšach, až buźo kóńc z łapanim kokota. Łoni su měli jano kradu mało rejtarjow. Młoźinska šefowka Mylene Krawcykojc (Krautzig) jo pak měła dobru ideju. Wóna jo dobyła jadnogo muskego, kótaryž jo tych młodostnych motiwěrował k rejtowanju. To jo Tony Lücke, kótaryž póchada ze Strobic, źož jo sam sobu rejtował. Něnto ako žylojski cłowjek a nan njejo rejtował, jo pak wjele za to wugbał, až źo dalej z łapanim kokota we jogo nowej jsy. Wón jo pśi młodostnych wabił za łapanje kokota a jo jim póbitował, až kuždy tyźeń z nimi jěźo zwucowat na rejtarski dwór Jerol. Tych, ako hyšći njamaju jězdnu dowolnosć, jo teke sobu wózył. A ta strategija jo se derje wupłaśiła. Šesćoch nowych rejtarjow su na taki part dobyli. Nagromadu jo jich pón było wósym rejtarjow. A drugi kral (Steve Köhler) a tśeśi (Eric Masnik) stej južo wót nowych rejtarjow. Jano prědny kral Tobias Schönemann jo jim mógał pokazaś, až jo ten stary wuchac a nejlěpšy rejtaŕ. Te młode rejtarje su tak zapalone, až nadalej jězdźe rejtowat kuždy tyźeń na Jerolojc dwór.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś