Błośański swěźeń za „Nowy Casnik“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 12. september 2018
Redaktorki a redaktor Nowego Casnika su publikumoju wulicowali wót zachadnosći dolnoserbskego tyźenika. Je jo wupšašowała Marlene Jedrowa. Fota: Michael Helbig (3), S. Poetzsch (5)

Z Bórkow/Burg. Dnja prědnego septembera smy swěśili naš jubilej pśi góźbje 170. lětnego wobstaśa dolnoserbskego tyźenika. Na to smy pšosyli – kaž tež na swěźeń bórkojskeje Domowniskeje jśpy. Wjele luźi jo pśichwatało, wóni su woglědali do wustajeńce wó Minje Witkojc w Domowniskej śpě, pśisłuchali muzice, soburejowali a se woglědali pyšne serbske drastwy, ako moderatorka Marlene Jedrowa jo pśedstajała. Słyšaś było jo teke to jadno a druge ze zachadnosći Casnika. My ga smy nejstaršy casnik (abo cajtunga) w našych stronach, toś smy měli wjele wulicowaś. Za luźi pak njejo to było suchy a dłujki pśednosk, ale rozdźělony na wšake programowe dypki. Rozmjej: Muzika ga jo teke była a rucnikarstwo su teke pśedstajali.

Wjeliki zeger jo symbolizěrował zachadne 170 lět, a pśi tych dwanasćo štundach, na kótarež špěra pokazujo, su stojali wšake wažne lěta. Na nich su redaktorce a redaktor se orientěrowali a wót tych lětow wulicowali. Wjele wót togo su naše lazowarki a cytarje južo cytali w našom historiskem rěźe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś