Serbski sejm: Termin wuzwólowanja dej wóstaś ak jo

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 10. oktober 2018
Naslědku z jadnym głosom powědaś, rownož maju wšake měnjenja: Cłonki iniciatiwy Serbski sejm a kandidaty za Serbski sejm su „na probu“ wuknuli, konsens namakaś. Wuzwólona tema jo była kontrowersna: Dej-li se termin wuzwólowanja wó pór tyźeni wótstarcyś? Na fośe: Tomaš Nawka z Budyšyna a dolnołužyska kandidatka z Huštanja Sandra Wylemowa. Foto: M. Bulang/SN

Z Njebjelčic/Nebelschütz. Iniciatiwa za Serbski sejm a kandidaty z Górneje a Dolneje Łužyce, ak za Serbski sejm kandiděruju, su se zmakali sobotu tyźeń tudy na „wuzwólowański wjeršk“ (Wahlgipfel). Za powěsću Serbskich Nowinow su wóni pśewjadli źěłarnicku (work­shop), źož su wobradowali a sebje gronili swóje myslenja a we praksy wopytali, kak Serbski sejm dej we pśichoźe źěłaś, co co dosegnuś a kak budu se tam diskusije wjasć. Wóni su pód nawjedowanim moderatora Johannesa Heimratha „na probu“ wobradowali a wopytali, z pśeśiwnych měnjenjow konsens dostaś a se wujadnaś. Pśi tom su sebje wuzwólili kontrowersnu temu ‒ termin wuzwólowanja. Pśeto něnto jo 3. nowember wustawjony ako kóńcny termin, źož wuzwólowarje mógu z listom swóje głose wótewdaś a źož te głose worduju pśelicone. Někotare cłonki iniciatiwy, mjazy nimi šołta Njebjelčic Tomaš Čornak, su raźili, až ten termin dejali na pózdźejšy cas wótstarcyś, aby měli cas ideju sejma luźam intensiwnjej prědk stajiś a dalej rozkładowaś. Někotare su se za­zwólili, až budu to wósobinski cyniś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś