Dalej tak jo slěpa gasa!

Awtor: Uwe Gutschmidt srjoda, 09. januar 2019

K artikeloju „Wjednik RCW: ‚Zmys-lenje towarišnosći we cełem jo wina‘“ (NC 51/2018, 2. bok)

Rěcny centrum Witaj jo zawod (Betrieb) Domowiny. To což dr. Zakar wó problemach Witaj-wucby jo gronił (NC 51/2018), tomu ako Pónaschemu pśigłosujomy. Wjele, wjele lět sejźe cłonki Domowiny w serbskej raźe, su se pilnowali na dobro serbšćiny, ale wuspěchy su snadne. Wše dejali se sednuś za blido a zgromadnje rozmyslowaś, kak dalej. Njejźo mimo kubłańskeje konference, njejźo how mimo Domowiny.

My móžomy how RCW a Domowinu pódpěrowaś. 1. Co jo móžno w starem systemje pólěpšyś? 2. Źo su nowe puśe notne? 3. Kak jo to móžno pśesajźiś? 4. Chto grajo pśi tom kaku rolu?

W teksće ewaluacije wordujotej na jadnom boku zastupny jadnaŕ Domowiny a pśedsedaŕ Pónaschemu kritizěrowanej. My smy zwólniwe ako Pónaschemu naš poměr pólěpšyś. By dejali gromadu akciju Jo, za tebje! wóžywiś a serbske rěcne rumy stwóriś. To jo pód županom M. Nowakom až do 2014 lěpjej klapowało. Pónaschemu ma nejwuspěšnjejše lěto 2018. Mamy 6 luźi w serbskem sejmje. Smy zwólniwe Domowinje pomagaś swój poměr k serbskemu sejmoju pólěpšyś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś