ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (05.12.18)

Janšojce/Jänschwalde

Adwentski kalendaŕ

W janšojskej wósaźe změju lětosa adwentski kalendaŕ: Na jadnotliwych dnjach su wrota dwórow abo drugich městnow wótcynjone za chylu. Tak budu stwórtk, 6. decembra, wót zeger 17:30 do 18:00 w drjejcańskej cerkwi basliś ze źiśimi a bajki wulicowaś. Pětk, 7. decembra, buźo něcht na Krawcojc (Pěskarjojc) dwórje w Janšojcach wót zeger 16:00 do 18:00 wulicowaś serbske bajki we wobyma rěcoma. Glědajśo! Snaźi pśidu teke humprechty. Wóni budu se pó tradiciji krošyk pominaś.

Chóśebuz/Cottbus

Gódownicka na DSG

Wałtoru, 11. decembra, a srjodu, 12. decembra, změju na Dolnoserbskem gymnaziumje gódownicku. Na to su wuknice a wukniki ze starjejšymi, ceptarki a ceptarje, absolwenty a něgajšne kolegowki a kolegy pšosone do awli šule. Awlu budu zasej źewjetkarje wugótowaś. Solisty wšych lětnikow wugótuju program. Zachopiś budu wobej dnja zeger 16:00.

Bórkowy/Burg

Źeń zakładneje šule

Pśepšosone su wukniki 6. lětnika pětk, 14. decembra, wót zeger 8:00 do 13:00. Prědny raz pokazuju Witaj-wukniki serbsku wucbu gromadu ze swójim Witaj-ceptarjom. Starjejše maju swóje źiśi w šuli telefoniski pśizjawiś pód cysłom 035603/333. Wšykne šulske fachy se pśedstajaju. Za pór serbšćinarjow abo wukniki, ako kśě serbski wuknuś z města, ze Žylowa abo ze Tšupca jo hyšći městno. Kuždy dostanjo wobjed dermo.

Barliń/Berlin

Serbske blido

Stwórtk, 13. decembra, buźo zeger 16:00 w Barlinju serbske blido. Městno buźo Einstein Kaffee na Friedrichowej droze 206, rožk Zimmerowa droga.

Adwentske wiki

Janšojce/Jänschwalde

Janšowarje změju 8. decembra wót zeger 15:00 gódowne wiki na farskem dwórje. Tam budu budki, karusele, warjone wino, a bog buźo se pśipóraś. Wušej togo budu słyšaś gódowne melodije wót janšojskich dujarjow, a janšojski žeńskecy chor spiwa z drjejcańskim chorom w cerkwi. Muzej buźo wótcynjony.

Lědy/Lehde

8. a 9. december, budu „Błośańske gódowne wiki“ na Lědach, pśecej wót zeger 10:00 do 18:00. Wósebnosć tam jo, až móžośo ze cołnom dojěś wót wustawadlišća (Großer Spreewaldhafen) w Lubnjowje. Tam su gódowne wiki. Na cołnach budu teke lutki. Zawěsće móžośo direktnje na Lědy pśiś, źož kśě pokazaś „Gódy ako pjerwjej“ w tamnem muzeju pód gołym njebjom. Zastup na Lědach płaśi 6 euro, za źiśi jaden euro. Chtož co teke na Lubnjojske wiki a pótom z cołnom na Lědy, ten dej na měsće 15 euro zapłaśiś (źiśi 7 euro) abo do togo korty wobstaraś za 13 euro (źiśi 8 euro).

Hus/Maust

We gmejnskem centrumje buźo 8. a 9. december wót zeger 13:00 adwentska wustajeńca. Lajske wuměłce pokazuju how swóje źěła k temoma adwent a gódy, to groni drjewjane źěła, gwězdki abo gjarnce a wobraze.

Slěpe/Schleife

Gódowne wiki budu 9. december wót zeger 14:00, pśi cerkwi. Bog pśiźo a teke dźěćetko, w cerkwi buźo wót zeger 17:00 adwentna muzika.

Bórkowy/Burg

Na swěźeńskem naměsće budu 8. a 9. decembra gódowne wiki, a to sobotu wót zeger 13:00 do 21:00 a njeźelu wót 13:00 do 19:00.

Turjej/Tauer

W Turjeju budu 8. decembra gódowne wiki, a to wót zeger 15:00 na měsće pśed gmejnskim domom.

Barbuk/Bärenbrück

W Barbuku budu 8. decembra, zeger 16:00, na tšubatych tšubiś z torma (Turmblasen).

Turnow/Turnow

W Turnowje buźo 8. decembra, zeger 16:00, duś wót torma.

Gemütlichkeit auf der Ofenbank

Zu einem Nachmittag am warmen Schüsselkachelofen wird am Samstag, dem 8. Dezember, in das Annemarie-Schulz-Haus auf dem Burger Schlossberghof eingeladen. Von 15 bis 19 Uhr können Kinder und Erwachsene unter Anleitung von Glasgestalterin Marita Kuschela Fensterbilder mit Weihnachts- und Wintermotiven gestalten. In dieser Zeit bieten Mitglieder der Interessengemeinschaft Bauernhaus auch fachkundige Führungen durch das Wohnstallhaus von 1726 an.

Ku gódam pśez Bramborske serbske radijo strowiś

Teke lětosa póstajijo rbb/Bramborske serbske radijo Wam we swójom koncerśe pó žycenjach móžnosć, lubych, znatych, susedow abo kolegow ku gódam a nowemu lětoju strowiś. Toś ten koncert buźo słyšaś 25. decembra w casu wót 12.30 do 14.00 g., na UKW 93,4 abo 100,4 MHz.

Ku tym lubym póstrowam by teke mógali pśipisaś swójo muzikowe žycenje za nich. A jolic se Wam co, pón móžośo teke do našogo studija pśiś, aby swójo žycenje sami do mikrofona wupowědali.

Swój póstrow by dejali wótedaś pšosym až do 20.12.2018 na:

rbb/Studio Cottbus

Sorbisches Programm

Berliner Str. 155, Cottbus 03046

0355/14 39 171

0355/14 39 179

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 6.12.

Łužyske impresije:

­– Adwentski kalendaŕ

– Bubak – naš młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulujomy

pětk, 7.12.

Muzika a pórucenja:

– Adwentski kalendaŕ

– Pśěza w Hochozy

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulujomy

njeźelu, 9.12.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin

– W Pratyji 2019 cytane

– Nabóžne wusćełanje – Adwentske tšojeńko

­– Gratulujomy

pónjeźele, 10.12.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Adwentski kalendaŕ/Aktualny telefonat/30 lět prjawoska źiśownja „Małe myški“/Powěsći/Gratulujomy

wałtoru, 11.12.

Kulturny magacin:

– Adwentski kalendaŕ

­– Kulturny pśinosk

­– Gaž muzika zagrajo: „gódowne spiwy wót Kocora do Mětška“

– Gratulujomy

srjodu, 12.12.

Magacin k połdnju:

– Adwentski kalendaŕ

– Janšojski Bog we Wětošowje

– Powěsći

– Póglěd do aktualnego wudaśa

Nowego Casnika

– Naša serbska rěc

– Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen