ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Dešno/Dissen Wjasele pśi spiwanju Stwórtk, 21. měrca, zmakaju se žeńske zasej na pśězu w Domowniskem muzeju. Wót zeger 19:00 kśě zgromadnje spiwaś, a to serbske a nimske ludowe arije, šlagery a kjarliže. To dej zwětšego wjasele napóraś, kužda móžo pśiś. Z

Dešno/Dissen

Wjasele pśi spiwanju

Stwórtk, 21. měrca, zmakaju se žeńske zasej na pśězu w Domowniskem muzeju. Wót zeger 19:00 kśě zgromadnje spiwaś, a to serbske a nimske ludowe arije, šlagery a kjarliže. To dej zwětšego wjasele napóraś, kužda móžo pśiś.

Zgromaźina „Serbskich koparjow“

Pětk, 22. měrca, budu se cłonki Domowinskego towaristwa „Serbske koparje“ (Förderverein „Wendische Auswahl“) zmakaś na wósebnu zgromaźinu. Zachopiś budu zeger 19:00 w Serbskem dwórje. Pśicyna jo, až Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny jo wobzamknuło, až serbskej mustwje na EUROPEAŹe 2020 dejtej byś měšanej, rozmjej: w žeńskecem a muskecem teamje dej pśecej byś połojca górnoserbskich a połojca dolnoserbskich grajarjow. Z tym njejsu Serbske koparje wobjadne, wóni kśě, aby Serbske koparje (muske) dojěli do Kórutańskeje (Kärnten) na Europeadu a žeńske wót Serbskeje wubranki z Górneje Łužyce. Pětk kśě dla dalšnych kšocenjow wobradowaś.

Kreatiwnje źěłaś z terakotu

Srjodu, 27. měrca, móžośo w dešańskem domowniskem muzeju pśigótowaś dekoratiwne kwětki z terakoty. Kurs buźo zeger 10:00, 15:00 a 17:00. Muzej pšosy, aby zajmce se pśizjawili pód 035606/256. Zastup płaśi 5 euro.

Janšojce/Jänschwalde

Serbske bibliske koło

Stwórtk, 21. měrca, buźo w janšojskem farskem domje na Cerk-winej droze 6 Serbske bibliske koło ze Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi. Wót zeger 16:00 do 17:30 budu se wulicowaś pód motom „Rozmějoš, což wón pisašo?“ We srjejźi dej tencas pósoł Pawoł stojaś. Nawjedowaś buźotej to wótpołdnjo Hartmut Leipner a Ingolf Kśenka.

Pyšnenje jatšownych jajow

W Serbsko-nimskem domowniskem muzeju budu wót něnta kuždy stwórtk jaja pyšniś. Stwórtk, 21. měrca, buźo to nawjedowaś Christine Šorbakowa a z wóskom jatšowne jaja pyšniś. Ten stwórtk budu to wót zeger 15:00 do 18:00. Na drugich stwórtkach buźo to wót zeger 13:00, tak teke 28. měrca. Warjone abo wudute jaja dej kuždy sam pśinjasć. Zastup jo za źiśi dermo, dorosćone deje 2,50 euro zapłaśiś.

Chóśebuz/Cottbus

Wulicowanje wó Minje Witkojc

Srjodu, 21. měrca, buźo Uta Henšelowa wót zeger 17:00 do 18:30 wulicowaś wó žywjenju a statkowanju Miny Witkojc. Městno buźo žandojska knigłarnja na Mužakojskej droze 1.

Žylow/Sielow

Tradicionelne běłe wušywanje

Stwórtk, 21. měrca, zachopijo se wušywański kurs, ako Delia E. Münchowa nawjedujo. We srjejźi stoj to běłe wušywanje (Weißsti-ckerei). Kurs buźo styri raze a trajo tśi góźiny, pśecej wót zeger 18:30. Płaśonk za ceły kurs jo 24 euro, k tomu 10 euro za material. Pšosym pśinjasćo wušywański ramik.

Raduš/Raddusch

Fotowy workshop

Sobotu, 23. měrca, buźo wót zeger 10:00 do 15:00 fotowy work-shop w Radušu. Nawjedowaś buźo jen Peter Becker, městno buźo „Hafenhotel“ na Wejsnej droze 10. Ducy budu w Radušu „pó slědach młynka“ a z kameru wódowy młyn na měsće wótmólowaś wuknuś. To cełe płaśi 20 euro, incl. internet-platform. To jo zarědowanje Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu.

Bórkowy/Burg

Jatšowne nałogi

Do Domowniskeje śpy pšose sobotu, 23. měrca, a njeźelu, 24. měrca, na jatšowne nałogi. Wjednica Bärbel Schubertowa buźo pokazowaś, kak mógu luźe jatšowne jaja z wóskom pyšniś. Teke walkowaś budu. To buźo pśecej zeger 12:00 do 16:00.

Lubin/Lübben

Nalětny koncert

Njeźelu, 24. měrca, buźo w „Haus Burglehn (Bórklin 12) nalětny koncert. Tam buźotej słyšaś Serbski narodny ansambel z Budyšyna a chor Dolnoserbskego gymnaziuma. Zachopjeńk buźo zeger 16:00. Zastup płaśi na měsće 10 euro a do togo 8 euro (pónižony 8 abo 6 euro). Za źiśi do 14 lět jo to dermo.

Kórty su dostaś w Lodce w Chóśebuzu, w Turistiskej informaciji w Lubinje a w Lubińskem muzeju.

Drjowk/Drebkau

Jatšowna wustajeńca

W muzeju „Serbska tkajarska śpa“ (Na marku 10) buźo wót 24. měrca do 5. maja wustajeńca jatšownych jajow a wó jatšownych nałogach ze zběrki Lotara Balka. Wótwórjeńske case su wót wałtory do njeźele wót zeger 13:00 do 17:00, to płaśi teke za drugi źeń jatš.

Nowa Niwa/Neuzauche

Domowinske serbske blido

Wałtoru, 26. měrca, pšose nowoniwańske domowinarje wót zeger 19:00 do 20:30 na „Serbske blido – Bachtanje pśi kamjenach“. Moto togo wjacora buźo „W powětšu dujo nalěto“. Městno buźo Domowniska śpa na Grodowej droze 2.

Wót mytosa ptaškow

Srjodu, 27. měrca, zeger 19:00 buźo Christel Lehmann-Endersowa pśednosowaś k temje „Mytos ptašk – ptaški w błośańskej pśiwěrje“. Městno buźo stara Šula w Nowej Niwje pśi studni (Brunnenplatz) 8. Zastup płaśi 4,50 euro.

Barbuk/Bärenbrück

Serbske wótpołdnjo

Srjodu, 27. měrca, zeger 15:00 buźo w Barbuku serbske wótpołdnjo z pójsynogu Mariju Elikowskeju-Winkleroweju. We srjejźi stojtej mloko a krowa. Městno buźo gmejnski centrum jsy.

Zły Komorow/Senftenberg

Cytanje z muziku

Srjodu, 27. měrca, buźo w Serbskej cerkwi (Baderstr. 10) sceniske cytanje z listow a nagronow Rose Luxemburg, klawěrowa muzika (Oksana Weingardt) a rozgrona. Zachopjeńk buźo zeger 17:00. Zastup jo dermo.

Gołbin/Gulben

Serbske jatšowne tradicije

Stwórtk, 28. měrca, buźo Uta Henšelowa w gołbińskem gmejnskem domje wulicowaś wót serbskich jatšownych tradicijow. To buźo wót zeger 19:00. Wjacor płaśi 4,50 euro. Gmejnski dom jo na Gołbińskej głownej droze 4.

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 21. März, um 19.00 Uhr im Gasthaus Wendig in Burg statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. aktuelle Themen der Vereinsarbeit und Verschiedenes.


SERBSKE RYBAKARJE

Wuzwólowanje Serbskeje rady: Wuběrk pówołany

Z Chrósćic w Górnej Łužycy/Chrostwitz. Pśigótowanja na głownu zgromaźinu Domowiny, ako buźo sobotu za tyźeń (30. měrc, zeger 9.00) w hali „Jadnosć“ w Chrósćicach, spěchuju derje. To jo za powěsću Domowiny gronił cłonkam zwězkowego pśedsedaŕstwa jadnaŕ Domowiny Marko Kowar na wobradowanju pětk w Chrósćicach.

Głowna zgromaźina buźo zjawna. Swójo pśiźenje stej pśipowěźełej zagronity nimskego kněžaŕstwa za nastupnosći wusedlarjow a narodnych mjeńšynow dr. Bernd Fabritius und sakski ministaŕski prezident Michael Kretschmer.

Lětosa buźo se wuzwólowaś Serbska rada pśi bramborskem parlamenśe za legislaturnu periodu 2019–2024. Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny jo pówołało cłonki wuzwólowaŕskego wuběrka (Wahl-ausschuss). To budu Kito Ela, Sylka Poleńcojc-Laubensteinowa, Jörg Maznik a Měto Nowak. Dalšne cłonki mógu se hyšći pśinamakaś.

Ideje k mócowanju serbskeje rěcy se pytaju

W Sakskej pśewjeźo se wuběźowanje idejow „Sächsischer Mitmach-Fonds“. Wobydlarje, šule, komunalne a wědomnostne institucije, socialne nosarje mógu do 15. apryla swóje ideje za dalejwuwiśe strukturow w Łužycy a srjejźnej Nimskej pśipowěźeś.

We tom wuběźowanju jo wósebna kategorija wustawjona: Łužyca – žywa dwójorěcnosć. We njej se pyta za idejami, kak mógali serbsku rěc nałožowaś a serbsku identitu wukšuśiś a z tym serbskorěcnu zgromadnosć mócowaś. Chto to myto we tej kategoriji dostanjo, wusuźijo pśidatna jury. Zwězkowe pśedsedaŕstwo jo pówołało do njeje zastupnikow styrich sakskich domowinskich župow, mjazy nimi Manfreda Hermaša ze slěpjańskeje župy Jakub Lorenc-Zalěski a Sonju Hrjehorjowu z wórjejskeje župy.

Pśedsedaŕstwo Domowiny napomina swóje kupki a towaristwa, aby se na tom wuběźowanju wobźělili. 700 (!) mytow za dwě lěśe jo za njo zaplanowanych, dogromady 6,4 milionow euro.

Nadrobne informacije k wuběźowanju su k namakanju pód adresu www.mitmachfonds-sachsen.de.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 21.03.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 22.03.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 24.03.

Program za cełu familiju:

­– Nowosći a pśinoski (mj. dr. ze serbskego kśesćijańskego žywjenja)

– Saksofon – instrument lěta (tematiske wusćełanje)

– Nabóžne wusćełanje

­– Gratulujomy

pónjeźele, 25.03.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Nowosći

– Aktualny telefonat

­– Gratulujomy

wałtoru, 26.03.

Serbski kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Gaž muzika zagrajo

srjodu, 27.03.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Póglědamy do Nowego

Casnika

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku rozkłaźone (serija)


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś