ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (19.09.18)

Chóśebuz/Cottbus

Kreatiwny kurs „Zgubjone wěcy – Nowe źiśece spiwy“

Witśe, stwórtk, 20. september., zeger 13.30, buźo we wjažy Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu kurs, kak móžo se wužywaś spiwnik za źiśi „Zgubjone wěcy“. Wótkubłarje a zajmowane starjejše budu se z tym wósebnym spiwnikom wopóznaś. Docent Sebastian Elikowski-Winkler jo zrownju komponist, kótaryž jo muziku k tym spiwanjam skomponěrował.

Wjasele do rejki

Pśiducu njeźelu, 23. september, zeger 15:00, buźo program „Wjasele do rejki“ w kjarcmje „Bramborski dwór“, źož móžośo z rejowarskemi pedagogom Michaelom Apelom tradicionelne serbske reje nawuknuś. Wobźělenje njepłaśi nic.

Žylow/Sielow

Wjasele do rejki

Źinsa, srjodu, 19. september, móžośo wót zeger 19.00 rejowaś a wuknuś tradicionelne serbske reje. Źo? W nowem zalu w Žylowje. Zastup jo zadermo.

Janšojce/Jänschwalde

Budu pokazowaś fotografije z Iłoweje a z Janšojc

Njeźelu, 23. septembra, budu pokazowaś wót zeger 15:00 w janšojskem muzeju wuslědki fotowego wuběźowanja mjazy partnarskeju jsowu Janšojce a Iłowa. (Iłowa lažy w historiskej Górnej Łužycy, ako źinsa słuša k Polskej, 80 km wót Janšojc zdalona). Pokazaś budu impresije z wobeju jsowu. Kafej a tykańc buźotej teke. Zastup jo dermo.

Nowa Niwa/ Neu Zauche

Pśednosk wó Bogumiłu Šwjeli

Źinsa, srjodu 19.09., zeger 19.30, zachopijo se pśednosk wót žywjenja a statkow Bogumiła Šwjele. Docent jo pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner, městno zarědowanja jo stara šula (Brunnenplatz 8) w Nowej Niwje. Płaśonk: 4,50€. Organizator: Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu.

Serbske blido na cołnje

Wałtoru za tyźeń, 25.09., móžośo se na cołnje na serbske rozgranjaś. Cołnowanje se zachopijo zeger 16.00 a trajo do 18.15. Wobźělniki zamakaju se we cołnowem wustawadlišću w Nowej Niwje. Płaśonk: 5,00€. Cołnowanje organizěrujo Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu.

Běła Góra/Byhleguhre

Superkokot

Sobotu za tyźeń, 22. september, buźo superkokot w Běłej Górje. Swěźeński pśeśěg k rejtowanišću (pśi kisowej jamje) zachopijo se zeger 13.45, zeger 14.00 dej sełapanje kokota zachopiś. Zeger 17.00 buźo cesćenje dobyśarjow wuběźowanja wó nejrědnjejšy majski bom.

Swěźenska reja zachopijo se zeger 20.00 a zeger 21.00 buźo cesćenje kralow. Zastup na reju: 5,00€.

BUCYN/BUtzen

Swajźba jelenjow w Luboraskej góli pla Bucyna

Pśiducy pětk, 21. september, sćo pšosone na wjacorne wandrowanje z bělińskim gólnikarjom Romeo Budarjom. Wón buźo was wjasć k jelenjam, kótarež něnto swajźbuju. Zrosćone jelenje, gaž jo śma, se něnto zgłosom źěru. Wobźělniki zmakaju se zeger 17.30 pśi parkowanišću zmakanišćo „Wildnispfad/Bergsee“ (wóno lažy jadnab 1 km za Bucynom ku Gójacu, w góli na pšawu ruku). Wandrowanje trajo jadnab tśi góźiny). Płaśonk: 5,00€.

Gołbin/Gulben

Kak gronimy Serbam na nimski? – pśednosk

Źinsa (srjodu 19. september), zeger 18.00 buźo we wjažy wejsnego zagromaźeństwa pśednosk z historikarjom dr. Petšom Šurmanom ze Serbskego instituta k pjerwjejšnemu a źinsajšnemu wužywanju słowowu Sorben a Wenden. Pśizamknjo se diskusija. Zastup płaśi 4,50€. Organizator: Domowinska kupka a Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu.

Brětnja-Michałki/ Bröthen-Michalken

Dwórowy swěźeń

Sobotu, 22. september, wót zeger 10.00 móžośo w Brětni-Michałkach (pla Wórjejc) na wjele dwórow woglědaś. Swěźeń jo źěl jubileja 750 lět Wórjejc. Zastup jo dermo.

Ptačecy/Tätschwitz

Kjarmuša

Pśiducu njeźelu, 23. september, organizěrujotej Domowinska kupka Zły Komorow a Domowina župa Dolna Łužyca tudy kjarmušu a „kulturny kafej“. Wót zeger 15.00 móžośo pśi muzice kapele „Kula Bula“ rejowaś abo kafej piś.

Zastup jo zadermo, ale chtož co, móžo rad organizatoram z dobreju wólu pjenjeze pósćiś – to jo žycone.

Dešno/Dissen

Kóńc sezony w zelowej zagroźe

W błośańskej zagroźe gójadłow a wěrcowańskich zelow buźo pomałem kóńc sezony. Toś pšose njeźelu, 23. septembera, wót zeger 13:00 na spódobne wótpołdnjo. Wót zeger 15:00 zgóniju gósći, kak mógu se w zymjem wobzwarnowaś pśed chóreju šyju a zymnyma nogoma ze zelami. Wó tom powěda Susanne Leber. Pótom móžo kuždy woglědaś zagrodu, se wopšašaś a nakupowaś. Za pśednosk a rozchójźowanje dejśo 5 euro zapłaśiś. Chtož jo młodšy ako 14 lět dej 2 euro zapłaśiś. Něco k jěźi a k piśu teke buźo.

„Sorbische Hochzeitsperlen – Naša Hanka w wěncu stoj“

Serbski ludowy ansambel pśepšosyjo swój publikum, aby dožywił swajźbu, ten swěźeń wšyknych swěźe­njow, originalnje pó serbskem nałogu. W jawišćowem programje „Naša Hanka w‘ wěncu stoj – swajźbarske parle“ swěśe rejowarje, spiwarje a muzikarje ansambla z temperamentnymi rejami a rozbuźujucymi zukami.

Pśed zmanźelenim su pjerwjej južo mócnje poltrowali. Pśeto jo znate, až škórpiny pśinjasu gluku, a tak se rozbijaju źinsa hyšći tase a talarje na pśiswajźbje, źož jo zwětšego tež wejsna młoźina pśipódla.

Rejowańska a spiwańska scena „Pśiswajźba“ (= Der Polterabend), jadna prapremjera pó kompoziciji Liany Bertókoweje, buźo signal k zachopjenju serbskejeje swajźby. Swajźbarski pśeśěg ansambla dajo publikumoju móžnosć byś sobu wobźělone na styrich typiskich serbskich swajźbach. Pśiglědarje dožywiju dolnoserbsku swajźbu a katolsku swajźbu w Górnej Łužycy, kaž teke swajźbu ze Slěpego a Blu­nja. Njewjesće jo pódomk sobu dany. To jo był ceły rěd wužytnych zebrankow. Pódla zagłowkow, pókšywadłow a źěłowego rědu jo do pódomka teke słušał ten jaden abo drugi tolaŕ.

W nowem programje SLA pak pśinjasu wuměłce město wóry twórby znatych serbskich komponistow na jawišćo – twórby Detlefa Kobjele, Korle Awgusta Kocora a Jana Pawoła Nagela. Choreografije su mjazy drugim wót Juraja Kubánki, Mije Facchinelli a Jana Kozelnickego. Moderatorka Kristina Nerád pśewóźujo publikum pśez wjacor.

Ga? Njeźelu, 14. oktober, zeger 19.30 w źiwadle Piccolo Chóśebuz. Kórtki dostanjośo pśi Serbskej kulturnej informaciji LODKA a pśi źiwadle Piccolo (pśedpśedań 14,00 € – 10,00 € , wjacorna kasa 16,00 € – 12,00 € ).

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 20.09.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenjapśisłucharjow

– Gratulujomy

pětk, 21.09.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulujomy

njeźelu, 23.09.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: nowosći a pśinoski

– Tematiske wusćełanje: 1. serbski koncert w Dolnej Łužycy

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 24.09.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report: pósćenje myta Zejlerja

– Powěsći

– Póglědajomy do Casnika

­– Gratulujomy

wałtoru, 25.09.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Gaž muzika zagrajo

­– Gratulujomy

srjodu, 26.09.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku rozkłaźone

­– Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś