ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (14.11.18)

Hochoza/Drachhausen

Wjasele do rejki

Sobotu, 20. nowembra, buźo wót zeger 15:00 w gmejnskem kulturnem centrumje we Hochozy „Wjasele do rejki“ z Michaelom Apelom. Zastup jo dermo, pósćenja witane.

Prožym/Proschim

Film wó „serbskiem Prožymje“

Prožym jo se wobźělił na slědnem wuběźowanju Serbska rěc jo žywa z filmom, źož su pśedstajili wjas a swóje statki k lěpšemu serbskeje rěcy. Ten film pokažu srjodu, 14. nowember, zeger 18:00, w kulturnej wjažy.

Cottbus/Chóśebuz

Maks a Moric

Sobotu, 24. nowembra, zeger 10:00 buźo Serbski ludowy ansambel w konserwatoriumje familijowe graśe „Maks a Moric“ pśedstajiś. To jo koncert we wobrazach a z powědarjom a buźo na nimske a serbske. Zastup płaśi za dorosćone 6 euro, za źiśi 4 euro a za familiju (dwa dorosćonej a swóje źiśi) 16 euro. Kórtki su wótněnta na pśedań w Lodce.

Pśednosk wó wudrogowarjach

Stwórtk, 15. nowembra, buźo Bernd Marx zeger 18:00 powědaś wó historiskich drogowanjach serbskich wudrogowarjow pó Awstralskej, za tym ako su 1868 spušćili prědne městno zasedlenja Ebenezer we pódpołdnjowem źělu togo kraja. Te wósym familijow jo se na kóńcu ekonomiskich pśicynow wusednuło we Walla Walla we New South Wales. Pśednosk buźo se źaržaś we villi Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu.

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 29. November, um 19.00 Uhr im Gasthaus Wendig in Burg statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. aktuelle Themen der Vereinsarbeit, Vorbereitung der Jahreshauptversammlung und Verschiedenes. Die Mitgliederlisten sind in doppelter Ausführung mitzubringen. Die Beiträge für das Jahr 2019 sind bis 15.12.2018 einzuzahlen auf folgendes Konto:

Sparkasse SPN,

DE16 1805 0000 3115 1013 08.


SERBSKE RYBAKARJE

Koncert k cesći Jana Rawpa

Sobotu, 17. nowembra by znaty serbski komponist a muzikowy wědomnostnik Jan Rawp (1928–2007) swěśił swój 90. narodny źeń. Na tom dnju budu jogo cesćiś w Serbskem muzeju w Budyšynje. To buźo komorny koncert ako symboliske „pśepódaśe“ jogo muzikowego derbstwa na młodšu generaciju.

Ten koncert buźo Judith Kubicec nawjedowaś, chor Serbskego ludowego ansambla a solisty wót budu sobu statkowaś. Moderator Jurij Łušćanski buźo spominaś na Rawpa ako wědomnostnika, komponista a Serba.

Koncert buźo sobotu, 17. nowembar, zeger 16:30 Uhr, w Serbskem muzeju w Budyšynje.

Serbski sejm se konstituěrujo

Sobotu, 17. nowembera, budu w Slěpem Serbski sejm wótwóriś.

Zachopiś budu zeger 14:00 z ekumeniskeju nabóžninu w slěpjańskej cerkwi. Pótom buźo pśichad w slěpjańskem Serbskem kulturnem centrumje (Droga měra 65) a tam mały pśikusk. Wót zeger 15:00 buźo dr. Klaws Thielmann wót Rady starostow wšykne wuwitaś, pótom budu póstrowne słowa gósći. Swěźeńske grono buźo źaržaś dr. Měrćin Wałda wót iniciatiwy Serbski Sejm. Na to slědujo muzikaliske wobrubjenje, zawjeźenje wótpósłańcow pśez Radu starostow a konstituěrowańske pósejźenje Serbskego sejma. Zeger 17:00 buźo swěźeński wukóńc a góźby za wósobinske rozgrona a pšašanja casnikarjow.

Chtož co se tam wobźěliś, jo pšosone, se pśizjawiś na:

. pm

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 17.11.2018, zeger 13:30– 14:00, pśiźo w rbb telewiziji stawizniska trilogija wót rbb, MDR a ARTE „My – Słowjany w Nimskej“, 2. źěl: „Wugnane, asimilěrowane abo zamordowane? Wót zgubjenja Słowjanow“. W tśiźělnej dokumentaciskej seriji wulicuju stawizny Łužyce a Serbow, emocionalnje, we wjeleserakich grajnych scenach. a pó nejnowšem stawje archeologije.

Stawizny Słowjanow w Nimskej su pregowane pśez wójny, namócne zmisionarizěrowanje, ale teke měrnu wuměnu kulturow z frankojskimi pśisedlarjami. Se zda ako źiw, až jo mógał serbski lud wuchowaś swóju słowjańsku kulturu až do źinsajšnego. Regionalna historija pódpołdnjoweje Bramborskeje se wulicujo w drugem źělu teje trilogije ako historija zmužnych mejstarjow žywjenja. Jich wjerchy su zwónoźili, až do 12. stolěśa zdźaržaś daloko segajucu politisku a góspódarsku njewótwisnosć pśeśiwo frankojskemu imperiumoju, kótaryž jo wobkněžył šyroke źěle Europy a se wiźił ako srjejźišćo kśesćijańskego swěta. Kak jo Serbam było móžno pśetraś glědajucy na pśewidne militariske opcije? Prominentne historikarje daju doglěd do togo kradu njeznatego wótrězka..

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 15.11.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulujomy

pětk, 16.11.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

–Póglědanje na serbski njeźelski program w radiju a do telewizijnego magacina „Łužyca“

– Gratulujomy

njeźelu, 18.11.

Program za cełu familiju:

– Aktualny magazin: nowosći a pśinoski

– „100 lět wólbne pšawo za žeńskich

– Nabóžne wusćełanje – Gratulujomy

pónjeźele, 19.11.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi/Aktualny telefonat/Powěsći/Dolnoserbski report/Gratulujomy

wałtoru, 20.11.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

– Gaž muzika k 90. narodnemu dnju Jana Rawpa (portrej)

– Gratulujomy

srjodu, 21.11.

Serbski program na pokutnem dnju:

­– Bóže słowo/Aktualne z Łužyce/Powěsći

– Póglěd do aktualnego wudaśa Nowego Casnika

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku rozkłaźone

– Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

Minority Film Festival: Wjelike filmy małych ludow

Wót 15. do 17.11. buźo filmowy festiwal ze stwórbami, ako su wjerśeli we rěcach minoritow. Pód motom „Wjelike filmy małych ludow“ pokazujotej friziskej towaristwje Friisk Foriining a Et Nordfriisk Teooter zgromadnje z „Kino Center Husum“ grajne filmy. Rěcy tych filmach su europske rěcy ludow, ako njamaju kulturny „maśeriny kraj“.

Slědne raze su na tom festiwalu pokazali filmy we pódwjacornej friziskej rěcy, we rěcy romanes, pódpołdnjowo-jütiskej rěcy (to powědaju w Dańskej) abo samo we rěcoma Samow abo Nencow (slědne wót nich su žywe w Sibirskej). Lětosa su originalne rěcy tych filmow to waliziske, baskiske, serbske, kurdiske a retoromaniske. Kuždy film ma k tomu zawěsće engelske pódtitele. Pokazaś budu teke serbski film „Zmij“ (wót Angela Schusterojc). Ten grajo we srjejźnej Łužycy, w lěśe 1938. Jen budu pokazaś 17. nowembera zeger 8:00.

Dalšne informacije k festiwaloju a trailery ku filmam su namakaś w interneśe pód minority-film.eu.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś