ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

srjodu, 18 oktobra

Wjelcej/Welzow

Gjarncarjowanje

We Archeotechniskem centrumje we Wjelcej budu gjarncarjowaś, a to srjodu, 18 oktobra, wót zeger 18:00 – 20:00. Raz wob mjasec zmaka se rucnikarski krejs wokoło dr. Behnkego a wugótujo rědne wěcy – za pśedawańsku lodu. Ale teke historiske gjarnce a dekoracija za spódobny dom móžośo za sebje wugótowaś. Chtož swóju keramiku domoj wzejo, jo pšosony wó pósćenja (Spende). Wóny centrum jo na Fabrikstraße 2 we Wjelcej.

Prožym/Proschim

Pśednosk

We Kulturnem domje we Prožymje buźo srjodu, 18. oktobera, pśednosk wó ludowej medicinje a pśiwěrkow. Wót zeger 17:00 wulicujo Christel Lehmann-Endersowa, kak mudre žeńske a muske su zběrali gójece zela. Kake chórosći su mógali wugójś z pomocu domacnych zelow, zwěrjetow a špruchow? Wót togo zgónijośo na tom wjacorje wěcej pód motom „Což carna krowa serjo, to bjeŕ“. Zastup płaśi 4,50 €.

Rowne/Rohne

Kjermuša

Na Njepilic dwór pšose njeźelu, 22. oktobera, wót zeger 15:00. Tam buźo kjermuša, ako su pjerwjej měli aby se wuźěkowali wšyknym, ako su cełe lěto pomagali na pólach a pśi źěle. Tam buźo kafejpiśe a pótom nagraju gerce wót „Spremberger Bläsergilde“.

Cłonki towaristwa Njepilic dwór z.t. budu se w serbskich drastwach wobźěliś.

Chóśebuz/Cottbus

Pśednosk

Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu pšosy stwórtk, 19. oktobera, zeger 18:00 na pśednosk do Žylojskeje drogi 37. Tam buźo Bernd Marx z Bobolc pśednosowaś wó temje „Ludwig Leichhardt – auf den zweiten Blick“. Serb Ludwig Leichhardt pochada ze Zabroda pśi Gojackem jazorje. We pśednosku źo wó spektakularne drogowanje Leichardta do Australskeje, ale teke wó jogo žywjeńske městna we Dolnej Łužycy. Zastup płaśi 4,50 €

Kupka „Serbska namša“

Cłonki Źěłoweje kupki „Serbska namša“ zmakaju se pónjeźele, 23. oktobera, zeger 16:00 w Ewangelskem centrumje na Droze Gertraudty 1.

Jubilejny institutny źeń

Serbski institut ze sedłoma w Budyšynje a Chóśebuzu wóswěśijo lětosa 25. jubileum pó nowozałoženju w lěśe 1992. Zapśimujucy w lěśe 1951 załožony Institut za serbski ludospyt, zglědujo toś na wěcej ako šesć lětźasetkow profesionelnego sorabistiskego slěźenja we Łužycy. Na zarědowanju pokažomy na stawizny instituta a pśedstajijomy aktualne napšawy k pódpěrje a dokumentaciji serbskeje rěcy.

Swěźeńske zarědowanje wotmějo se stwórtk, 26. oktobra 2017, w Chóśebuskim Měsćańskem domje. Wót zeger 16.30 –17.30 buźo Witanje a slědkglědanje na 40 lět Institut za serbski ludospyt (1951–1991) a 25 lět Serbski institut (1992–2017) wót dr. des. Friedrich Pollacka. Pótom powěda dr. Hauke Bartels k temje „Dolnoserbšćina awditiwnje: zukowe nagraśa za spěchowanje a dokumentaciju rěcy.“ A dr. Anja Pohončowa pśedstajijo nowu institutnu brošurku 2015/16. Pó pawzy budu zeger 18:00 –18:30 póstrowne słowa. Wót zeger 18:30 –19:00 buźo prof. dr. Roland Marti źaržaś Swěźeński pśednosk. Zeger 19:00 buźo pśiwitanje.

Zarědowanje wotmějo se w nimskej a serbskej rěcy. Simultany pśełožk do nimšćiny póbitujomy.

Serbski institut pšosy wó pśizjawjenje, dokulaž městno jo wobgranicowane.

Drjenow/Drehnow

Źěłarnja wó mólarstwje

Sobotu, 21. oktobera, buźo wót zeger 9:00 do 17:00 mólarska źěłarnja „Póstawy, woblica, krajina“. Docent buźo Klaus Bramburger. Źěłarnja buźo we galeriji „Weiter Blick“ wót Wilfrieda Schulze na Wejsnej droze 63.

Turnow/Turnow

Oktoberski swěźeń

Sobotu, 21. oktobera, buźo oktoberski swěźeń we swěźeńskem stanje na sportnišću. Zachopjeńk buźo zeger 19:00.

Turjej/Tauer

Nazymski koncert

Njeźelu, 22. oktobera, zeger 15:00 se wótmějo w Turjeju nazymski koncert z Serbsku rejowarsku kupku Smjerdźaca z Górneje Łužyce w gósćeńcu „Hotel Christinenhof“.

Barbuk/Bärenbrück

Pójsynoga

Do gmejnskego centruma pśiźo srjodu, 25. oktobera, zeger 15:00 serbska pójsynoga.

Zły Komorow/

Senftenberg

Pśednosk

Heiko Kosel pśednosujo wałtoru, 24. oktobera, zeger 19:00 we Wobydlarskem domje. Tema buźo „Pšawa serbskich žeńskich“. Tam źo wó to, kake pšawe žeńske we chóśebuskem wokolinje su měli we srjejźowěku – a cogodla to jo wósobna wěc była.

Mrocna/Pretschen

Pśednosk

Stwórtk, 26. oktobera, buźo Uta Henšelowa zeger 18:00 pśednosowaś wó „Pśiwěrach w Serbach w zymskem casu. Městno buźo Towaristna jśpa „Landgut Pretschen“, Pśi kuble (Am Landgut) 2.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 21.10.2017, zeger 13:05 – 13:35, w rbb telewiziji

Moderator Christian Matthée was wuwitajo tenraz z Dešna – wót tamnego Sprjewinego ługa a starosłowjańskego sedlišća „stary lud“, źož jo se pśed krotkim lětosna sezona skóńcyła.

A to su temy magacina:

– 15 lět jo se w nowoniwjańskej źiśowni powědało z kupku źiśi cełodnjownje serbski, pótakem tak cesto ako móžno. Něnto Witaj-projekt tam wěcej njedajo. Serbski se jano hyšći ako wopóznawańska rěc póbitujo. „Łužyca“ se dopšašujo – pla zagronitych a pótrjefjonych.

– W oktobrje su se pósćili lětosne myta Domowiny. Z jadnym mytom Domowiny za dorost su pócesćili redakciju dolnoserbskego młoźinskego magacina „Bubak“ wót rbb a to za jeje angažement wó zdźaržanje a woplěwanje serbskeje rěcy.

– Pód titelom „woglěd do domu“ smy startowali nowu rubriku. W drugem źělu serije wzejo nas bórkojski pśirodowědnik a sobuwudawaŕ serbskego słownika rostlinowych mjenjow Jens Martin sobu na drogowanje pśez swójo „serbske žywjenje“.

– W kulturnych pórucenjach comy pokazaś na serbske kulturne wjeraški w blišem casu w Dolnej Łužycy.

– W našej satirje co „mudrostaŕ“ Šybalik mazanu wódu rěki Sprjewje do wužytneje substance pśeměniś. W modelu jo se jomu južo raźiło, ze zarzateje wódy śěridło za awta nagótowaś. Juž móžo jadno serbske awto pokazaś.

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 26. Oktober, um 19.00 Uhr im Gasthaus Wendig in Burg statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. aktuelle Themen der Vereinsarbeit, Auswertung der Vereinsjubiläumsfeier, Vorbereitung der Jahreshauptversammlung am 6. Januar 2018 in Drachhausen und Verschiedenes.


SERBSKE RYBAKARJE

Socialne póraźowanje za dermo

Wałtoru, dnja 24. oktobra 2017, pórucyjo LĚWICA, wokrejsny zwězk Łužyca, źěłowa kupka za socialne, zgromadnje z wótpósłańcom LĚWICE w sakskem krajnem sejmje, pšawniznikom Heikom Kozelom, a w nastupnosći socialnego pšawa wósebnje nazgónitym pšawiznikom Gregorom Janikom, w Chóśebuzu socialne póraźowanje.

Chtož ma problemy ze zastojnstwami, na pśikład pśi temje Hartz IV abo pśi póžedanju drugich pódpěrujucych wugbaśow, móžo se rady za dermo póraźowaś daś.

Póraźowanje buźo wót zeger 14:00– 17:30 góźinow w nimskej, serbskej abo kuždej dalšnej do togo póžedanej rěcy w bergarskem běrowje LĚWICE, Droga młoźiny 114 w 03046 Chóśebuzu. K wužywanju serbskeje rěcy we zmysle §8 SWG se skoboźi.

Wó pśizjawjenje pód numerom tel. 0355 - 22 44 0 se pšosy.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 19.10.

Łužyske impresije:

­– Bubak – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 20.10.

Muzika a pórucenja:

­– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady (pśinosk)

– Kulturne pokazki

–Póglěd do telewizijnego magacina „Łužyca“

– Póglědanje na serbski program w radiju

njeźelu, 22.10.

Njeźelski program:

­– Aktualny magacin: powěsći a pśinoski, mjazy drugim „25 lět Witaj-projekt w Hochozy“

– Žni w serbskej muzice

– Nabóžne wusćełanje

­– Gratulujomy

pónjeźele, 23.10.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Rozpominanje na nowy tyźeń

­– Dolnoserbski report

­– Powěsći/Póglědajomy do Nowego Casnika

wałtoru, 24.10.

Kulturny magacin:

­– „Gaž muzika zagrajo“ (muzikowe wusćełanje)

­– Kulturne noticki

– Gratulacije dnja

srjodu, 25.10.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś