ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (24.01.19)

Chóśebuz/Cottbus

Wótwórjenje wustajeńce w Lodce

„Swět Yany“ jo titel noweje wustajeńce w Serbskem domje w měsće ako budu wótwóriś stwórtk, 24. januara, zeger 19:00 w klubowni w Serbskem domje. Mólarka Yana Noakowa jo se 1978 naroźiła w Rusojskej. Študěrowana žurnalistka jo kšac pó kšacu zachopiła mólowaś.

Wjasele do rejki

Njeźelu, 27. januara buźo zeger 15:00 „Wjasele do rejki“ z ludowymi rejami w Bramborskem dwórje. To nawjedujo Michael Apel.

Wjerbno/Werben

Rozgrono wó žeńskich w politice ku komunalnym wólbam

Stwórtk, 24. januar, zeger 18:30 buźo slědny termin rěda „Žeńskecy wjacor“ w bórkojskem amśe, a to we wjerbjańskem Knězkem dwórje (Gutshaus Seydlitz). Gmejnske zastupniki a zastupnice kśě se do rozgrona daś z intresěrujucymi žeńskimi, powědaś wót nazgónjenjow a wótegranjaś na pšašanja. Rozgrona deje pomagaś, intresěrowane žeńske do kontakta z partajami a wólbnymi kupkami spóraś. Kerstin Möbesowa, zagronita za rownostajanje w bórkojskem amśe, co wěcej žeńskich intresěrowaś za komunalne parlamenty a wěcej partajow a wólbnych kupkow za to wabiś, wěcej žeńskich do lisćinow kandidatow pśiwześ.

Drjenow/Drehnow

Woklapnica

Pětk, 25. januara, zeger 19:00 w gósćeńcu „Jagdhof“.

Hochoza/Drachhausen

Pśěza

Sobotu, 26. januara, buźo wót zeger 15:00 pśěza w gmejnskem centrumje „Kólasko“.

Wjasele do rejki

Sobotu, 2. februar, buźo zeger 15:00 „Wjasele do rejki“ z ludowymi rejami, ako nawjedujo Michael Apel w Kulturnem centrumje.

Lubin/Lübben

Koncert k nowemu lětoju

Pód motto „Slědy“ organizěruju styrjo muzikarje „Wósebny koncert k zachopjeńku nowego lěta“. Pód nawjedowanim Heidemarie Wiesnerec (na klawěrje) graju Michael Yokas (wiolina), Waltraut Elvers (wiola) a Gabriella Strümpel (wioloncello). W 23. lěśe rěda stojtej 200. narodny źeń Clary Schumannoweje we srjejźi a to spomnjeśe na Detlefa Kobjelu, ako jo był spěchowaŕ rěda. Wót njogo su cesto grali kompozicije. Koncert buźo njeźelu, 27. januara, zeger 17:00 w lubinskem woponowem zalu.

Picnjo/Peitz

Wótwójenje wustajeńce wó Picańskej zelezarni

Srjodu 30. januara, budu zeger 15:30 wótwóriś wósebnu wustajeńcu „Twarske stawizny Picańskeje zelezarnje pó pśikłaźe historiskich fotow, kreslenjow, kórtow a dokumentow“ w muzeju zelezarnje a rybakojstwa (Eisenhütten- und Fischereimuseum). Dietrich Kunkel jo iniciator wustajeńce a prezentěrujo tam wuslědki swójogo slěźenja k twarskim stawiznam areala.

Barliń/Berlin

Serbski wjacor

Srjodu,30. januara, budu se zeger 18:00 barlińske Serby zmakaś w zastupnistwje kraja Sakskeje na Brüderstr. 11/12 (pódzemska stacija „Spittelmarkt“ [U2]). Erhard Weimann, Społnomócnjony Sakskeje pśi Zwězku, pśepšosyjo gósći tam a buźo je powitaś. Teke Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny, pśiźo. Snaź cakaju ptaškoswajźbne lěbgody. Wšykne, cłonki SKI w Barlinju, familije, wukniki a wucbniki, študenty a dalšne Barlińske Serby su wutšobnje witane.

Wšykne su pšosone, se na to zarědowanje pśizjawiś: z mjenim na mailowu adresu: abo na 0173-9936731 až do 23. januara 2019 .

Dešno/Dissen

Wustajeńca z collagami a grafikami

W Dešańskem Domowniskem muzeju jo tuchylu wiźeś wustajeńca chóśebuskeje wuměłcowki Angeliki Jaunichoweje. Wiźeś su collagy a grafiki z titelom „Gedruckt, genäht, gerissen“. Dešański muzej jo wótcynjone wałtoru, srjodu a stwórtk wót zeger 10:00 do 15:00.

Zapusty kóńc tyźenja

Strobic/Ströbitz

Sobotu, 26. januara, wót zeger 13:00 budu tudy zapustowaś pśi gósćeńcu „Auf Wacker“ a na Nevoigtowem naměsće.

Pśiłuk/Preilack

Pśeśěg buźo njeźelu, 27. januara. Zeger 13:00 budu wumaršěrowaś wót swěźeńskego stana pśi sportnišću. Wjacor budu reje, a teke wjacor do togo, a to we swěźeńskem stanje.

Prjawoz/Fehrow

Njeźelu, 27. januara, zeger 12:30 budu póry se zmakaś a zeger 13:30 wumaršěrowaś wót Lukasojc gósćeńca.

Wilmersdorf/Rogozno

Njeźelu, 27. januara, wót zeger 13:00 budu se póry zmakaś w zalu hotela „Willmerdorfer Hof“. Wumaršěrowaś budu zeger 13:30. Wjacor budu tam reje wót zeger 19:30.

Chóśebuz/Cottbus

Zapustojski pśeśěg Dolnoserbskego gymnaziuma buźo stwórtk, 31. januara.

Wumaršěrowaś budu zeger 12:20 wót gymnaziuma. Jadnotliwe stacije budu „Fahrrad Schenker“ na Beuchowej droze, pótom buźo pśeśěg někak zeger 12:45 pśi Dolnoserbskem internaśe a RCW. Dalej źo frizěroju „Querschnitt“ na Žylojskej droze 5, pó Ebertowej droze na Nowe Wiki, źož budu zeger 14:00 pla wušego šołty Holgera Kelcha.

Dalej wjeźo ruta pó Starych Wikach, pótom do „Sprjewineje galerije“ (někak zeger 15:30). Zeger 15:45 kśě byś pla Serbskego rozgłosa pśi RBB. Pó Barlińskej droze źo dalej do Serbskego domu, źož budu někak zeger 16:25.

Pótom budu ducy do Blechen Carree (źož su někak zeger 17:00). Sorat Hotel Pśi grodowej cerkwi, pó Žandojskej droze do „Teehaus Oblomow“ (zeger 18:00) na Serbskej droze 2 a pótom slědk do Dolnoserbskego gymnaziuma. Tam budu zasej zeger 18:45.

Źo a ga budu lětosa zapusty?

Sobotu, 26. januar:

Strobice/Ströbitz

Njeźelu, 27. januar:

Rogozno/Willmersdorf

Rubyn/Ruben

Pśiłuk/Preilack

Stwórtk, 31. januar:

Dolnoserbski gymnazium w Chóśebuzu

Sobotu, 2. februar:

Janšojce/Jänschwalde

Rogow/Horno

Njeźelu, 3. februar:

Drjenow/Drehnow

Smogorjow/Schmogrow

Wjerbno/Werben

Sobotu, 9. februar:

Tšadow/Stradow

Dalic/Dahlitz

Njeźelu, 10. februar:

Myšyn/Müschen

Běła Góra/Byhleguhre

Turjej/Tauer

Škódow/Skadow

Sobotu, 16. februar:

Barbuk/Bärenbrück

Nowa Niwa/Neu Zauche

Popojce/Papitz

Njabóžkojce/Nauendorf

Njeźelu, 17. februar:

Hochoza/Drachhausen

Depsk/Döbbrick (135. zapust)

Žylow/Sielow

Limbark/Limberg

Gołbin/Gulben

Žylowk/Merzdorf

Sobotu, 23. februar:

Kósobuz/Kunnersdorf

Wusoka/Märkischheide

Móst/Heinersbrück

Góry/Guhrow

Šlichow/Schlichow

Bobow/Babow

Njeźelu, 24. februar:

Kśišow/Krieschow

Dešno/Dissen

Pětk, 1. měrc:

Tšupc/Straupitz

Sobotu, 2. měrc:

Strjažow/Striesow

Dubje/Eichow

Nowa Wjas/Neuendorf

Górnej/Milkersdorf

Njeźelu, 3. měrc:

Brjazyna/Briesen

Bobolce/Boblitz

Sobotu, 9. měrc:

Cazow/Zahsow

Zaspy/Saspow

(175. zapust)

Hus/Maust

Majberk/Maiberg

Drjejce/Drewitz

Njeźelu, 10. měrc

Turnow/Turnow

Sobotu, 16. měrc:

Raduš/Raddusch

Dešank/Dissenchen

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 24.01.

Łužyske impresije:

­– Rozgłosowa woklapnica

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 25.01.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 27.01.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: nowosći a pśinoski

– Tematiske wusćełanje: „Serbski lud spiwa – Dolna Łužyca“

– Nabóžne wusćełanje

­– Gratulujomy

pónjeźele, 28.01.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report:

woklapnica w Drjenowje

– Nowosći

– Aktualny telefonat

­– Gratulujomy

wałtoru, 29.01.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

– Gaž muzika zagrajo: serbska muzikaliska woklapnica

srjodu, 30.01.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Póglědajomy do Nowego

Casnika

– Rěcne wobroty pó

dolnoserbsku rozkłaźone


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś