ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (18.07.19)

Chóśebuz/Cottbus

Wótwórjenje wustajeńce

„Słowo pó słowje“ jo titul noweje wustajeńce w Serbskem domje. Wuměłc Stephan Kaiser, lětnik 1957, jo absolwent serbskeje wušeje šule. Wuknuł jo na gjarncarja w gjarncarni něgajšneje wušeje šule za inženjerow w Chóśebuzu. 15 lět jo wón był cłonk krejza twórjecego wuměłstwa w Zwězku serbskich wuměłcow. Wót lěta 1993 nawjedujo Kaiser źěłarnju za plastiske wugótowanje na btu. Wótwórjenje wustajeńcy buźo stwórtk, 25. julija, zeger 19:00 w klubowni. Słowa k wustajeńcy budu wót wuměłca samemu, Stephana Kaisera, muzika wót Gregora Kliema. Wustajeńca buźo do 2. nowembra.

Dešno/Dissen

Twarjenje z glinu

27. a 28. julija se twari w sedlišću Stary lud. Tam móžo kuždy pśiś glědat, kak se to nejlěpjej gótujo. Twarje z glinu jaden pjac. Wužywaju jano pśirodne materialije, pódla gliny teke witki. Chtož ma lušt, ten móžo rad sobu twariś.

Zły Komorow/

Senftenberg

10. Serbska namša

10. Serbsku namšu nowego licenja w Złem Komorowje budu wjeliki swěśiś. Serbsko–nimska ekumenkiska namša buźo njeźelu, 28. julija, zeger 14:00 w złykomorojskej serbskej cerkwi. Liturgiske nawjedowanje matej faraŕ n. w. Dieter Schütt a faraŕ Manfred Schwartz. Wustupijo chor z Chrósćic. Pó namšy pśepšosyjo wósada na kafejpiśe a spiwanje.

Žnjowne nałogi w Dolnej Łužycy

Sobotu, 17.08.

Barbuk/Bärenbrück

Njeźelu, 28.07.

Bórkowy/Burg

Sobotu, 10.08.

Turjej/Tauer

Běła Góra/Byhleguhre

Njeźelu, 04.08.

Nowa Niwa/Neu Zauche, rejtowanje wó kołac

Sobotu, 10.08.

Smogorjow/Schmogrow

Njeźelu, 11.08.

Wjerbno/Werben

Sobotu, 17.08.

Janšojce/Jänschwalde

Hochoza/Drachhausen

Strobice/Ströbitz

Móst/Heinersbrück

Njeźelu, 18.08.

Dešno/Dissen, jubilejny kokot

Rubyn/Ruben, zabijanje kokota a zmakanje trjekarjow

Sobotu, 24.08.

Rogozno/Willmersdorf

Sobotu, 31.08.

Popojce/Papitz

Njeźelu, 01.09.

Depsk/Döbbrick

Sobotu, 07.09.

Drjenow/Drehnow

Gołbin/Gulben, Kjarmuša

Njezelu, 08.09.

Žylow/Sielow

Gołbin/Gulben, Kjarmuša

Sobotu, 14.09.

Prjawoz/Fehrow

Njeźelu, 15.09.

Góry/Guhrow

Sobotu, 21.09.

Móst/Heinersbrück Superkokot

Pytko singt Gundi

Die Songs des Lausitzer Rockmusikers Gerhard Gundermann ziehen in europäische Länder. Einer, der dabei mitmacht, ist der niedersorbische Liedermacher Pittkunings.

Seit dem Gewinn von sechs Lolas durch den „Gundermann-Film“ ist der Musiker nicht mehr nur deutschlandweit bekannt. Der holländische Gundermann-Interpret Johan Meijer, seine Mitstreiter aus beiden Teilen Deutschlands und viele europäische Liedermacher, unter ihnen Pittkunings, haben jetzt dafür gesorgt, dass einige der schönsten Lieder Gundermanns in 15 Sprachen übersetzt wurden, unter anderem auch ins Niedersorbische, Plattdeutsche und Schwäbische, Russische, Englische.

Die Musiker und verschiedene Übersetzer trafen sich 2018 für einen Workshop am Tagebausee und besuchten den Tagebau in der Lausitz. Das Ergebnis: ein Liederbuch mit eingelegter CD mit 17 Liedern. Es ist bei Gundermanns Label Buschfunk erhältlich. In niedersorbischer/wendischer Sprache ist der Titel 6 von Pittkunings „A musys płakaś – Und musst du weinen“. Erhältlich ist die Sammlung unter https://konsum.buschfunk.com/gundermanns-lieder-in-europa-buch-cd.html.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 20.07.2019, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

Głowna tema julijowego wudaśa telewizijnego magacina jo serbske cerkwine žywjenje. Dolnoserby a ewangelska wěra słušaju južo stolěśa wusko gromadu. Ewangelska cerkwja ale jo 1941 zakazała namšy w dolnoserbskej rěcy. Lětźasetki njejo wót togo casa wěcej dało serbske religiozne žywjenje mjazy Lubinom, Grodkom, Baršćom a Chóśebuzom.

Pśed 25 lětami jo se załožyło spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi. Za magacin „Łužyca“ jo ten lětosny jubilej góźba se dopšašaś, lěc a kak jo se raźiło, to serbske pśez Bóžu słužbu zdźaržaś. Młode luźe se z tym rowno tak rozeznawaju ako póstarše wěrjece, fararje a wucabniki. Teke Ewangelska cerkwja Barlinja-Bramborskeje-šlazyńskeje Górneje Łužyce (EKBO) se k tomu wugronijo.

10 do 12 razow wob lěto dajo serbsku namšu. Pó namšy se zmakajo wósada hyšći na spodobne gromadubyśe. Tam spiwaju a chtož serbsku rěc wěcej njepowěda, pśisłucha a se snaź dopomnjejo na melodije a floskle z něgajšnego wšednego dnja we familiji. Pótakem jo to teke aktiwne woplěwanje kultury wót boka spěchowańskego towaristwa „serbska rěc w cerkwi“. Jaden cil ale njejsu až dotychměst dojśpili: twóriś kšute městno we regionje Chóśebuz/Sprjewja-Nysa za serbske cerkwine nastupnosći. To městno by dejało byś wustajone pśi EKBO – Ewangelskej cerkwi Barlinja-Bramborskeje-šlazyńskeje Górneje Łužyce. Cogodla hyšći njedajo take městno a kak w tom nastupanju dalej pójźo, teke na to dajo wótegrona w julijowem magacinje.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 18.07.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 19.07.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglěd do telewizijnego magacina „Łužyca“ a na serbski njeźelski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 21.07.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: powěsći, cołnowanje młoźinskego aktiwa Domowiny

– Muzikowe nakładnistwa

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 22.07.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Aktualny telefonat

– Gratulacije dnja

wałtoru, 23.07.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Gaž muzika zagrajo

– Gratulacije dnja

srjodu, 24.07.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku rozkłaźone

– Póglěd do Nowego Casnika

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś