ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (28.06.17)

Chóśebuz/Cottbus

Komorny koncert

Stwórtk, 29. junija, zeger 17:00, pśepšosuju wuknice a wukniki chóśebuskego konserwatoriuma na 22. Komorny koncert pód lipu. Zarědowanje buźo zasej na dwórje Serbskego doma (Chóśebuz, Droga Awgusta Bebela 82). Pó pilnem zwucowanju pśedstajiju se młode gerce ze spódobnym programom ako flejtisty, gitaristy, akkordeonisty, fidlarje, dujarje a tšubarje. Zastup jo dermo.

Serbske blido z Williamom Janhoeferom, nowym županom

Srjodu, 12. julij, zeger 18.00 buźo w Měsćańskem muzeju na Dwórnišćowej droze 22 zasej serbske blido Serbskego muzeja. Wósebny gósć togo wjacora buźo William Janhoefer z Brjazyny, jura-student, nowy župan dolnołužyskeje Domowiny a cłonk Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny. Co docakuju towaristwa, Domowinske kupki a serbska zjawnosć wót njogo? Ako pśecej, jo publikum pšosony sobu diskutěrowaś.

Pódstupim/Potsdam

Pósejźenje Serbskeje rady

Wałtoru, 4. julija, buźo 20. pósejźenje Rady za serbske nastupnosći w Bramborskem krajnem sejmje (Stare wiki 1, 14467 Podstupim). Zachopiś budu zeger 13:30 we jśpje E.070 a. Temy budu mjazy drugimi aktualny staw firmy LEAG což nastupa planowane jamy w serbskem sedleńskem rumje, Serbski sedleński rum a jogo wuwijanje, stojnišćo Serbskeje rady k Luborazoju, zwiski ku krajnemu planoju za zmócnenje dolnoserbskeje rěcy a kubłańske póbitowanja w nowje zwěsćonem serbskem sedleńskem rumje a dalšnymi kubłańskim pšašanjami.

Dešno/Dissen

Wótwórjenje wustajeńce

W dešańskem Domowniskem muzeju budu njeźelu, 2. julija, zeger 15:00 wótwóriś wustajeńcu „Chwal togo Kněza, mója duša“. Wó Cerkwinem žywjenju w Dolnej Łužycy pó reformaciji.

Lipsk/Leipzig

Serbske bLIdo

Pśiduce Serbske bLIdo w Lipsku buźo stwórtk, 6. julija, zeger 19:00. Zmakanišćo buźo pśi „Café Waldi“ na Petersteinweg 10. To buźo slědne serbske blido we tym akademiskim lěśe. Gaž wjedro buźo rědne, kśě grilowaś a do parka hyś.

Serbski cerkwiny źeń we Tšupcu

Dolnoserbske kśesćijany wóswěśiju lětosny Serbski cerkwiny źeń we Tšupcu 1. a 2. julija 2017 gromaźe z našymi sotšami a bratšami z Górneje a srjejźneje Łužyce. Z bibliskim motom z ewangeliuma swětego Jana „We zachopjeńku běšo to słowo“ kśě pokazaś na wósebnu rolu reformacije w Serbach: Pśez pśikład pśełožka biblije do nimskeje rěcy wót Mjertyna Luthera su se serbske duchowne culi wuskoboźone, aby pśestajili nabóžninske teksty a kjarliže do serbskeje rěcy.

W lěśe 1574 jo tšupcański serbski faraŕ a uniwersalny wucony Albinus Mollerus wudał Lutherowy katechizm a spiwarske ako prědne śišćane knigły w serbskej rěcy. To jo wažny póstark był za wuwiśe serbskeje pisneje rěcy. Spomnjeśe na Mollerusa se śěgnjo ako cerwjena nitka pśez ceły Serbski Cerkwiny źeń.

Zmakanje zachopijo se sobotu, 1. julija, zeger 14:00 z nabóžninu pla pomnika Mollerusa. Pótom buźo kafejpiśe w gósćeńcu „Zur Byttna“ w Tšupcu a z pśednoskami wó temje „Serby a reformacija“.

Głowny program 2. julija zachopijo se zeger 10:00 ze swětosneju namša z Bóžym blidom. Liturgiske nawjedowanje ma promšt Jan Malink z Budyšyna. Prjatkujo faraŕ Ingolf Kśenka z Janšojc. Póbitujo se źiśeca namša.

Połdnjejšy a wótpołdnjejšy program se wótmějo na swětosnej łuce pśed cerkwju. We stanje mógu wobźělniki wobjedowaś a kafej piś. Zeger 13:00 zachopijo se pisany wósadny program na jawišću. Zeger 14:30 buźo w Schinkelowej cerkwi horowy koncert. Ako cesny gósć se docakujo bramborski ministarski prezident dr. Dietmar Woidke.

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 29. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthaus Wendig in Burg statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. aktuelle Themen der Vereinsarbeit, Vorbereitung Erntefest Raddusch, Heimatfest in Burg und Vereinsjubiläum am 7. Oktober 2017 in Drachhausen.


SERBSKE RYBAKARJE

Glědajśo! Pšosym južo něnto termin zapisaś!

Pśi góźbje 65-lětnego jubileuma Dolnoserbskego gymnaziuma swěśimy lětosnu schadowanku južo sobotu, 09. septembra 2017. Pśepšosyjomy wutšobnje wšyknych zajmcow!

Wót zeger 15.00 do 18.00 kažo Dolnoserbski gymnazium pód motom „DSG – Dłujka Serbska Gromadnosć“ na jubilejne zmakanje z kafejpiśim a swěźeńskimi zarědowanjami. Zastup jo dermo!

Schadowanka wótmějo se wót zeger 19.00 w kafeteriji Dolnoserbskego gymnaziuma. Zastup jano ze zapłaśenim! Zastup płaśi: 9,00 € w pśedpśedani a 10,00 € pśi wjacornej kasy. Póniženje za studentow a wuknikow: 5,00 € w pśedpśedani (Vorverkauf) a 6,00 € pśi wjacornej kasy (Abendkasse).

Pśedpśedań buźo wót 01.07.2017 w Serbskej kulturnej informaciji LODKA, Chóśebuz (Tel. 0355/48576-468, www.stiftung.lodka.com) a na Dolnoserbskem gymnaziumje (www.nsg-cottbus.de).

Kapacita městnow jo wobgranicowana! Pšosym zastupne kórtki we pśedpśedanku kupiś!

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 29.06.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: „Pückler a Serby“

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/Gratulujomy

pětk, 30.06.

Muzika a pórucenja:

­– Póstrow za źiśi

– Program Serbskego ewangelskego cerkwinego dnja w Tšupcu/Kulturne pokazki/Póglědanje na njeźelski program

njeźelu, 02.07.

Swěźeńska namša Serbskego ewangelskego cerkwinego dnja: Program za cełu familiju – live z Tšupca wót Serbskego ewangelskego cerkwinego dnja:

– Pśinoski a live-rozpšawa

– „Chto jo był Albin Mollerus“

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 03.07.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Rozpominanje na tyźeń

­– 75-lětny jubilar Bjarnat Rentš

­– Powěsći/Póglědajomy do Nowego Casnika

wałtoru, 04.07.

Kulturny magacin:

­– Gaž muzika zaznějo: „Chorowy koncert w Nimskej cerkwi“

­– Kulturne noticki/Gratulujomy

srjodu, 05.07.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći/Rěcne wobroty pó dolnoserbsku/Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś