ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (15.11.17)

Chóśebuz/Cottbus

Serbske blido

Pśepšosyjomy Was a Wašych pśijaśelow do Měsćańskego muzeja na Serbske blido. Srjodu, 15. nowember, zeger 18:00 móžośo se rozgranjaś z něgajšneju žurnalistku Jutu Kajzeroweju z Gór a z fararjom na wuměńku Helmutom Hupacom z Prjawoza. Tema: Serbske kśesćijany w Dolnej Łužycy w 1950/60tych lětach.

Pśednosk wó Herrnhutarjach

Stwórtk, 16. nowembra, zeger 18:00, buźo dr. Alfred Roggan we Šuli za dolnoserbsku rěc a kulturu pśednosowaś k temje „Misionske źěło Bratšojskeje gmejny (Herrnhuter) we serbskej Dolnej Łužycy“. Rěcna šula jo na Žylojskej droze 37. Zastup płaśi 4,50 €.

Cytański źeń za źiśi

We Witaj-źiśowni „Villa Kunterbunt“ (Seminarska droga 4) buźo pětk, 17. nowembra, serbski cytański źeń za źiśi. Wót zeger 9:00 do 10:30 buźo Uta Henšelowa wót Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu bajki a tšojeńka cytaś. We prědnem rěźe jo to zarědowanje za źiśi teje źiśownje. Druge źiśi „wót wenka“ směju se ale teke wobźěliś. Wjednica źiśownje pšosy, aby starjejše swóje źiśi pśizjawili pód 0355 24764.

Lubin/Lübben

Serbske bajki

Stwórtk, 16. nowembra, zeger 18:30 pśedstajiju se bajkowe knigły „Das goldene Gut“ w gósćeńcu Zippel w Lubinje-Radomju. Lyrikarka a pśestajarka Róža Domašcyna jo 60 serbskich bajkow wubrała a do nimskeje rěcy pśenjasła. Wjele wót tych bajkow znajo wót swójeje starkeje, kótaraž jo była jadna njewšedna wulicowarka bajkow. Cytanje jo zgromadne zarědowanje togo nakładnistwa a Domowinskeje kupki Lubin.

Slopišća/Schlepzig

Pśednosk wó pśiwěrje

Pětk, 17. nowembra, buźo Uta Henšelowa wót zeger 18:00 wulicowaś wó serbskich pśiwěrkach we zymskem casu. Městno buźo „Gasthof zum Unterspreewald“ na Wejsnej droze 41. Zastup płaśi 4,50 €.

Budyšyn/Bautzen

Konferenca wó reformaciji

We Serbskem instituśe buźo wót 23. do 25. nowembra mjazynarodna konferenca „Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu“. Za Dolnoserbow buźo wósebnje zajmny ten pśednosk wót dr. Madleny Malinkec „Kontinuität und Wandel. Sorbische Seelsorge in Lübben im 15. und 16. Jahrhundert“. Ten buźo pětk, 24. nowembra wót zeger 14:30. Sobotu, někak zeger 9:00 buźo jeje sotśa dr. Lubina Malinkowa powědaś k temje „Paul Eber und die Sorben. Versuch einer kulturgeschichtlichen Einordnung des niedersorbischen Gothaer Katechismus.“ Wobej pśednoska buźotej we Wósadnicy Ewangelsko-lutherskeje wósady Sw. Pětša w Budyšynje Při měšćanskim nasypje (Am Stadtwall) 12.

Wětošow/Vetschau

Pśednosk wó serbskich rostlinowych mjenjach

Wałtoru, 21. nowembra, buźo wót zeger 18:30 pśednosk „Serbske reliktowe mjenja we rostlinowych mjenjach nimskeje błośańskeje narěcy“ (Wendische Reliktnamen in den Pflanzennamen der deutschen Mundart des Spreewaldes). Jens Martin buźo powědaś wó temje, a pśedstajiś stare słowa, ako su we jogo „Słowniku dolnoserbskich zelowych, gribowych a lišawowych mjenjow. Městno buźo Wobydlarski dom na A. Bebelowej droze 9.

Sympozium k cesći Hanza Hühnchena

Hanzo Hühnchen, ako jo był žywy wót lěta 1892 do 1977, jo był ceptaŕ, kantor, ludowy wulicowaŕ a Maśicaŕ. Pśi góźbje jogo 125. narodnego dnja lětosa a rownocasnje jogo 40. pósmjertnego dnja, wugótujo Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej Chóśebuz z.t. pětk, 17. nowembra, zeger 15:00 (kafejpiśe a knigłowe blido wót zeger 14.15) serbskorěcny literarny sympozium na cesć Hanza Hühnchena. Jogo enkelźowka Katrin Urbańscyna pśedstajijo žywjenje a statkowanje swójogo starego nana we słowach a wobrazach. Teke źowka Hanza Hühnchena, Christa Urbańscyna, spomina na swójogo nana. Na swójogo ceptarja spominatej pśi tej góźbje Hanelora Handrekojc a dr. Fryco Libo. Teksty cytaju Markus Końcaŕ, Simon Blum a Gerald Schön. Moderěrowaś buźo zarědowanje pśedsedarka spěchowańskego towaristwa dr. Madlena Norbergowa. Ga pśiźćo w bogatej licbje!

„Telewizijna pójsynoga“ ducy w Nowej Niwje

Sobotu, 25. nowembra, zeger 10.25, rbb

Tenraz pyta Anja Kochojc za serbskimi slědami we jsy na kšomje Błotow mjazy Lubinom a Luborazom. Wóna woglědajo do WITAJ-źiśownje „Spreewaldspatzen“ a do wejsneje domowniskeje śpy, se rozgranja z cołnarjami a slěźi za serbskimi mjenjami błośańskich tšugow. Mimo togo dajo se wulicowaś wó „rejtowanju wó kołac“ – serbskem nałogu, kótaryž se w tej wósebnej tradicionelnej formje jano hyšći w Nowej Niwje woplěwa.

Jubiläums-Fastnacht 2018 in Burg

Im Kurort Burg steht das Jahr 2018 im Zeichen der Jubiläums-Fastnachten. Aus Anlass der 125. Jugendfastnacht sind alle Jugendlichen und Junggebliebenen mit Burger Wurzeln am Samstag, dem 20. Januar 2018, zu Festumzug und Fastnachtstanz eingeladen. Alle Interessierten können sich bis zum 1. Dezember von Montag bis Freitag, jeweils von 18 bis 19:30 Uhr, unter der Nummer 0152/08225849 anmelden. Wem es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, am Festumzug teilzunehmen, ist trotzdem herzlich zum Gruppenbild ab 12 Uhr und zur abendlichen Tanzveranstaltung eingeladen.

Die nachweislich 120. Männerfastnacht richtet der Heimat-und Trachtenverein Burg e.V. am 24. Februar 2018 aus. Um die erforderliche Platzkapazität zu ermitteln, werden alle, die dieses Jubiläum mitfeiern möchten, gebeten, sich bis zum 15. Dezember bei Ursel Lehmann, Tel. 035603-60985 oder Bernd Konrad, Tel. 035603-424, anzumelden.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 18.11.2017, zeger 13:05 – 13:35, w rbb telewiziji

Christian Matthée Was wuwitajo wót 27. chóśebuskego filmowego festiwala, źož se rozgranja z direktorom Serbskego instituta, dr. Hauke Bartelsom, a ze serbskim spisowaśelom a publicistom Jurijom Kochom.

– To serbske njesmějo felowaś w ramiku togo wósebnego filmowego festiwala. Lětosa njejsu jano serbske filmy w programje wiźeś, źo teke wó film a wósebnje wó to, kak móžo se serbske filmowe derbstwo zachowaś. Filmowe eksperty, filmarje, wědomnostniki, historikarje su se zmakali na sympozium.

– Comy se zaběraś z tematiku, kótaraž tuchylu wubuźijo pla Serbow w Dolnej Łužycy wjele diskusijow: serbske šulstwo. Bramborski kubłański ministerium ma k tomu nowe plany. Z tymi njejsu Serby wobjadne. A to su gano rozjasnili, ako su se zmakali ze zagroniteju ministarku, Britta Ernst, w Dolnoserbskem gymnaziumje.

– Festiwalowa sekcija „domownja“ se skóńcyjo z opulentneju wjelikoprodukciju wót rbb, MDR a ARTE. Swětowa prapremjera „My – Słowjany w Nimskej“ se pśiwobrośijo stawiznam Łužyce a Serbow we wjelikich wobrazach a pó nowšych žrědłach. Pórucenje: 1. źěl tśiźělneje dokumentacije wót awtora Wolfganga Albusa se pokažo w magacinje „Łužyca“ wót 25. nowembra, zeger 13.15!

– W portrejowem rěźe pśedstajijomy młodych luźi ze serbskimi kórjenjami. W nowem źělu serije póznajośo młodu designarku z Barlinja. Awtor Stefan Göbel portretěrujo roźonu tu Chóśebuzarku, kótaraž se zaběra teke ze serbskeju drastwu.

– W pśiducem źělu serije „woglěd do domu“ wzejo nas lubnjojska wuměłcowka a spiwarka Uta Henšelowa sobu na drogowanje pśez swójo „serbske žywjenje“. Woglědajomy wjednicy Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu mjazy drugim do jeje domu a małeje galerije „Utaciani“ w błośańskem městašku a pśi jeje źěle w Chóśebuzu.

– W satirje z pjera Jurija Kocha buźo „mudrostaŕ“ Šybalik telefoněrowaś ze Serbom, kótaryž njejo wěcej tak dłujko w amśe sakskego ministarskego prezidenta.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 16.11.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 17.11.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglěd do „Łužyca“ a na serbski program w radiju

njeźelu, 19.11.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: powěsći, pśinoski (mj. dr. k temje „sympozium H. Hühnchen“)

– Z muziku w rozgronje: Frank Kosyk

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 20.11.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Rozpominanje na tyźeń

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Póglědajomy do Nowego Casnika

wałtoru, 21.11.

Kulturny magacin:

­– Gaž muzika zagrajo: koncert pó žycenjach pśisłucharjow

­– Kulturne noticki

– Gratulacije dnja

srjodu, 22.11.

Program na Pokutnem dnju:

– Słowa k Pokutnemu dnju

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś