ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (23.05.19)

CHÓŚEBUZ/COTTBUS

Pśedstajenje nowowudanych „Stroninych mjenjow...“

Witśe (stwórtk, 23. maj), zeger 18.00 w Serbskem domje buźo šefredaktor Nowego Casnika Gregor Wieczorek pśedstajiś knigły Bogumiła Šwjele „Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja“. Ludowe nakładnistwo jo je lětosa wótnowotki ako reprint wudało. Wóni maju za rěcywědniki a regionalne historikarje wjeliku gódnosć, a rowno tak za praktikarje na měsće. To groni, za wšykne te, ako kśě serbske kulturne derbstwo zeźaržaś. Pśeto až do źinsajšnego powěda krajina w Łužycy k nam serbski: mjazy drugim pśez njelicne stronine mjenja, ak su pó źělach teke źinsa znate.

Zgromaźina Maśice Serbskeje

Srjodu za tyźeń, 29. maj, zeger 15.00 buźo w Serbskem domje głowna zgromaźina wědomnostnego towaristwa Maśica Serbska. Zastupnik Zeleneje Ligi Renej Šuster z Hochoze buźo jim źaržaś pśednosk Kóńc brunice we Łužycy – staw aktualnych diskusijow. Pótom budu cłonki słyšaś rozpšawu pśedsedarja a se rozgranjaś dla projektow. Gósći su witane.

Depsk/Döbbrick

Volleybalowy turněr Młoźinskego aktiwa

Tu sobotu, 25. maj, zeger 10.00 zachopijo se tudy na sportnišću volleybalowy turněr Młoźinskego aktiwa Domowiny.

Srjejźowěkowy swěźeń w Dešnje

Kóńc tyźenja (wót 24. do 26. maja) buźo wšykno we muzeju w Dešnje a we wjasce Stary lud se wjerśeś wokoło słowjańskego srjejźowěka.

Pětk buźo pó tradiciji wědomnostny kolokwium z tśimi referatami: 1. archeologa dr. Rudolf Voß ‒ „Legendarna swětnica Rethra“ (zeger 15.00); 2. Dr. Arne Lucke, direktor Archeologiskego centruma Hitzacker ‒ „Wjeraški archeologiskich wurywanjow we Hannoverskem Wendlanźe“ (zeger 16.00); 3. Katharina Schmeiduchowa, doktorandka Serbskego instituta ‒ „Słowjańske kultowe jaja a šćěrkawy“.

Sobotu a njeźelu buźo wót zeger 11.00 do 17.00 slězy cerkwje wjeliki ruš. Cełe familije we płatowej a wałmjecej drastwje budu bydliś we słowjańskich wjažkach a se žywiś kaž naše wóścy we 10. stolětu. 80 rucnikarjow z Nimskeje, Pólskeje, Českeje, Dańskeje a Nižozemskeje buźo pokazowaś swójo historiske rucnikaŕstwo: wóni budu kamjenje tśasaś, wót roga pyšnotki tšugaś, płat barwiś, głažane parle gótowaś a broncu škrěś.

Gerce Düpplinger Spielleut budu pód płatowym kšywom graś na srjejźowěkowych instrumentach: na šwikałkach, měchawje a bubonje. „Pśezpólne“ budu spiwaś na serbske.

Źiśi budu móc dožywiś pupkowy teater, a budu móc sami mukowe mlince pjac abo šwicałki z wjerbowego drjewa tšugaś.

„Serbske koparje“ a „Team Nordschleswig“ grajotej w Hochozy

Maśo Wy, lube cytaŕki a cytarje Casnika, južo něco prědk za pśiducy tyźeń, za ten źeń pó stupnem stwórtku? Jolic nic, pón sćo wu-tšobnje witane do Hochoze w picańskem amśe. Tam móžośo dožywiś wósebny a rědny sportowy ewent. Pětk, 31. maja, ga grajotej tam mustwo „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ pśeśiwo balokoparjam z Dańskeje/Dänemark. Jo to mustwo „Team Nordschleswig“, to groni mustwo tamneje nimskeje ludoweje kupki.

Graśe na hochoskem sportnišću se zachopijo zeger 18.00, a južo na poł pěśich grajo tam jadno žeńskece mustwo z Dolneje Łužyce pśeśiwo žeńskecemu mustwoju z Górneje Łužyce.

Toś, pśiźćo 31. maja do Hochoze. Tamne sportowe zjadnośeństwo, Domowinska župa Dolna Łužyca a „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ Was wutšobnje pśepšosyju.

Serbska rada buźo wobradowaś

Pśiducu wałtoru, 28. maj, zeger 15.00, buźo w Domje zmakanjow w Bórkowach wobradowaś Serbska rada.

Rada pśiwobrośijo se situaciji Domowniskego muzeja w Dešnje. Powědaś buźotej wjednica Babette Zenkerowa a šołta dešańsko-strjažojskeje gmejny Fred Kaiser. Kak buźo infrastruktura za kulturne kubłanje we bórkojskem amśe se dalej wuwijaś, k tomu buźotej powědaś nowy direktor Bórkojskefo amta Tobias Hentschel a zagronita za serbske nastupnosći we amśe Anett Zyšcyna (Sischke).

Na dnjownem pórěźe stoje teke nastupnosći serbskich rybakarjow a rozpšawa (Bericht) wót źěła Serbskeje rady we legislaturnej perioźe, ak se rowno chyla ku kóńcu.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 23.05.

Łužyske impresije:

­– Doškrabki wót drastwinego swěźenja w Lubinje

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 24.05.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 26.05.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: powěsći, wólby 2019

– Fryco Wojtow – dłujke lěta hochoski šołta

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 27.05.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Aktualny telefonat

– Gratulacije dnja

wałtoru, 28.05.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Gaž muzika zagrajo:

muzikowy kanopej

– Gratulacije dnja

srjodu, 29.05.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc (serija)

– Póglěd do Nowego Casnika

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś