ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (16.08.17)

Budyšyn/Bautzen

Cytanje z knigłow „Unter Sachsen. Zwischen Wut und Willkommen“

Źinsa (srjodu, 17. awgust), zeger 19.00 buźo w Serbskem domje w Budyšynje cytanje z górjeka wobspomnjetych knigłow, w kótarychž 40 awtorow wobswětlujo a rozkładujo pšawicarske njetstatki w Sakskej, mjazy drugim w Budyšynje. W medijach jo Budyšyn cesćej wordował pomjenjony ako „brune město“, źož se pale wjaže za wuběgarje a źož nacije pśegónjuju azylanty. Teke serbska młoźina jo wordowała w budyšyńskich stronach žedne raze wót nacijow napadnjona.

Cytanje organizěruju zgromadnje Domowina, Serbski institut, nakładnistwo Ch. Links a załožba Weiterdenken. Cytaś a diskutěrowaś budu Matthias Meisner (wudawaŕ), wušy šołta Budyšyna Alexander Ahrens (SPD), Arndt Ginzel (žurnalist), Andrea Hübler (raźiśelka wopram wót sakskeje RAA), Valentin Lippmann (Zwětk 90/Zelene) a Dawid Statnik (pśedsedaŕ Domowiny). Moderěrowaś buźo Heike Kleffner (wudawarka).

Raduš/Raddusch

Wjeźenje pó groźišću za familije

Ten stwórtk, 17. awgust, zeger 13.00, buźo wjeźenje pó Słowjańskem groźišću za familije k temje „Broncowy cas“. Tam móžośo zgóniś, co bronca jo a co su luźe w Łužycy tencas z bronce źěłali.

Źeń pózdźej, 18. awgust, we tom samem casu, buźo wjeźenje k temje „Słowjany“, źož budu wulicowaś, kak su naše wóścy pśed 1000 lětami se žywili. Tej wjeźeni wóspjetujotej se teke tyźeń pózdźej: stwórtk a pětk, 24. a 25. awgust.

Rubyn/Ruben

Zabijanje kokota cełego bórkojskego amta

Pśiduce pónjeźele, 21. awgust, buźo tudy wót zeger 16.00 zgromadne zabijanje kokota za ceły bórkojski amt. (Źeń pjerwjej budu rubynske sami kokota zabijaś, glej terminy žnjownych swěźenjow pśipódla)

Bórkowy/Burg

Źeń towaristwow

Srjodu za tyźeń, 23. awgust, wót zeger 14.00 budu towaristwa Bórkojskego amta na swěźenišću srjejź jsy pśepokazowaś swójo źěło – na pólu rolnikarstwa, turizma a kultury.

Pśedstajenje kalendarja Stog 2018

Stwórtk za tyźeń, 24. awgust, zeger 19.00, budu tudy w zalu kjarcmy Deutsches Haus pśedstajiś literarny kalendaŕ Stog – der Schober za lěto 2018. Na njo pśepšosyjo was pśedsedaŕ Towaristwa za regionalnu historiju „Stog“ Rolf Radochla. Pśedstajenje Stoga słuša k swěźeńskemu tyźenjoju pśi góźbje wjelikego Bórkojskego drastwinego a domowniskego swěźenja, ak buźo kóńc tyźenja za tyźeń.

Žnjowne swěźenje kóńc tyźenja

W Hochozy/Drachhausen: kokotarje zmakaju se sobotu, 19. awgust, zeger 13.30 pśi Złośanem plonje. Zachopjeńk łapanja kokota: zeger 14.00 na łuce (srjejź jsy). Zachopiś budu źiśi ze źiśownje Tyca, pótom pśiźo rěd na młoźinu. Zeger buźo 18.00 disco z DJ Tobijom.

W Janšojcach/Jänschwalde: sobotu, 19. awgust, zeger 14.00 budu rejtarje ze swójimi źowćami w serbskich drastwach pśimaršěrowaś na swěźenišćo pśi Pušćanicy (mjazy Janšojcami a Pipanojcami), prědku nich budu trjekarje ze jsy jěś. Graś budu gercy „Original Prostataler Blasmusikanten“. Pó łapanju kokota a wózenju žabow, k wjacoru, buźo we stanje (Zelt) reja, zachopjeńk: zeger 19.30 z kapału „Trachtenkapelle Scheuring“ a z DJom Dr. Taste z Chemijoweje fabriki w měsće.

Chtož njepśemóžo w nocy domoj pśiś, ten móžo ned wóstaś: na druge zajtšo, njeźelu, buźo how swěźeń dujarskeje muziki!

W Strobicach/Ströbitz: sobotu, 19. awgust, wót zeger 14.00 budu łapaś kokota na Šułtcyc roli (pśi Kwětkowej droze). Zeger 18.00 budu rejtarje ze źowćami pśimaršěrowaś na Nevoigtowe naměsto, źož buźo reja z live-muziku (zastup: 5 euro).

Na drugi źeń, njeźelu, wót zeger 10.00 buźo sajźiś zajtšne piwko z dujarskeju muziku, chorom, rejowarskim towaristwom a programom za źiśi. Wót zeger 13.00 buźo pśeśěg pśi góźbje jubileja 565 lět Strobic.

W Dešnje/Dissen zachopiju swěśiś sobotu, zeger 21.00 w Serbskem dwórje: how budu nowe źowća a gólcy do młoźiny oficielnje pśiwześ, pótom buźo reja z DJ Jannisom (zastup pśed zeger 22.30: 4 €, pótom 6 €).

Łapanje kokota buźo njeźelu, 20. awgust, zeger 13.30 budu wumaršěrowaś ze Serbskego dwóru k sportnišću. Graś buźo kapała nAund.

W Rubynje/Ruben budu swěśiś jubilej 700 lět jsy!

Pětk, 18. awgust, zeger 18.00 budu pśedstajiś wejsnu chroniku z rozpokazowanim fotografijow.

Sobotu, 19. awgust, zeger 16.00 buźo jubilejny pśeśěg na swěźenišćo z gercami „Fichtenmusikanten“, zeger 19.00 buźo pisany program na jawišću a reja.

Njeźela, 20. awgust, zachopijo se zeger 10.00 z namšu w swěźeńskem stanje. Zeger 13.00 zmakaju se muske pśi starej šuli. Zeger 13.30 zmakaju se žeńske na jsy, muske pśidu how pó nje a gromaźe budu śěgnuś na swěźenišćo. Zeger 14.00 zachopijo se zabijanje kokota.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 19.08.2017, zeger 13:35 – 14:05, w rbb telewiziji

Tema magacina:

„Serbski 2.0“

Facebook, WhatsApp, Lern-Apps – how se rozšyrja pśecej wěcej serbska rěc. Reportaŕ Christian Matthée se zaběra z temu „serbski worldwide/na cełem swěśe“ a se zmakajo z luźimi, ako pśinjasu to serbske do interneta a tam teke wužywaju. W Bajerskej woglědajo młodemu muskemu, kótaryž wuknjo dolnoserbski awtodidaktiski z pomocu interneta. Młody Chinezaŕ w Barlinju jo teke pó takej dobrej droze. Tomu pśipomagaju słowniki a internetowe datowe banki, z kótarymiž móžo kuždy wšuźi a pśecej źěłaś. Chto to zwónoźijo? Teke na to pšašanje buźo se wótegroniś we filmje a pśedewšym: kaki wuznam ma to wšykno za rěc, kótarejž grozy, až wótemrějo?

awtora: Anne Holzschuhowa a Stefan Göbel

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 31. August, um 19.00 Uhr im Gasthaus Wendig in Burg statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. Themen der Vereinsarbeit, Vorbereitung Heimatfest in Burg, Erntefest in Raddusch und das Vereinsjubiläum in Drachhausen.


SERBSKE RYBAKARJE

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 17.08.

Łužyske impresije:

­– Bubak – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/ Gratulacije dnja

pětk, 18.08.

Muzika a pórucenja:

­– Póstrow za źiśi

– Telewizijny magacin „Łužyca“ ku temje „Serbski worldwide“/Kulturne pokazki/Póglědanje na njeźelski programy

njeźelu, 20.08.

Njeźelski program:

­– Aktualny magacin: z powěsćami a pśinoskami, mjazy drugim ku temje „700 lět Rubyn“

– Serby 2.0 – serbski pó cełem swěśe a digitalnje

– Nabóžne wusćełanje (Hartmut Leipner)

­– Gratulujomy

pónjeźele, 21.08.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Rozpominanje na nowy tyźeń

­– Dolnoserbski report: Dujarski swěźeń w Janšojcach

­– Powěsći/Póglědajomy do Nowego Casnika

wałtoru, 22.08.

Kulturny magacin:

­– Gaž muzika zagrajo

­– Kulturne noticki/ Gratulacije dnja

srjodu, 23.08.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći/Naša serbska rěc/Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

Dajo hyšći pjenjeze za spěchowanje projektow

Chóśebuz/Cottbus. Załožba za serbski lud jo informěrowała, až wobstoj hyšći móžnosć za spěchowanje projektow. Pšosby wó spěchowanje małych regionalnych projektow w Dolnej Łužycy za lěto 2017 deje se malsnje zapódaś. Móžnosć za wótedaśe pšosbow wobstoj až do 31.08.2017 pśi Załožbje za serbski lud. Spěchowańsku směrnicu, w kótarejž stoj, co móžo se spěchowaś, a pšosbowy formular namakaśo pód www.stiftung.sorben.com/Förderung/Projektförderung.

Za wšykne projekty, kenž deje se w prědnej połojcy pśiducego lěta pśewjasć, deje se pšosym až do 31.10.2017 pšosby stajiś.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś