ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (25.04.18)

Chóśebuz/Cottbus

Maśica Serbska

Lětosna głowna a rownocasnje wólbna zgromaźina Maśice Serbskeje wótmějo se stwórtk, 26. apryla 2018, zeger 15:00 w Serbskem domje w měsće.

Zeger 19:00 se pśizamknjo na samskem městnje pśi góźbje 25-lětnego jubileuma nowozałoženja towaristwa wótwórjenje wustajeńce „Maśica Serbska mjazy tradiciju a modernu“. Nagrono změjo Dr. Alfred Roggan, muziku grajo Karsten Mickein (dudy a saxofon).

Zaguslujuca klasika

Orchester Serbsko-nimskego ludowego ansambla móžośo dožywiś pśi koncerśe ze serije „Zaguslujuca klasika“ pětk, 04. maja, zeger 19:00 w konserwatoriumje Chóśebuz. Kórtki dostanjośo w Serbskej kulturnej informaciji LODKA a pśi wjacornej kasy. W pśedpśedani płaśe 10,00 € abo 7,00 € (póniźony), pśi wjacornej kasy płaśe 12,00 € abo 9,00 € (póniźony).

Lubnjow/Lübbenau

Pśednosk

Wó rybarstwje w Błotach wulicujo stwórtk, 26. apryla, zeger 19:00 Christel Lehman-Endersowa w kulturnem centrumje GLEIS 3. Rybyłojenje ako wšedny klěb we Błotach, zwada wó kněstwo nad wódu a wó metody łojenja, pó 2. Swětowej wójnje rozestajenja z wuźarjami, powěsći a legendy – bogate zakłady za wobšyrny pśednosk. Zastup płaśi 4,50 €.

Gołbin/Gulben

Pśednosk

Pětk, 27. apryla, zeger 18:00 pśednosujo Bernd Marx w wejsnem gmejnskem domje wó wudrogowanju Serbow do Awstraliskeje. W 19. stolěśu jo někak 5.000 Serbow z Górneje a Dolneje Łužyce do Awstraliskeje wudrogowało. Wóni su tam załožyli młoge serbske sedlišća. Referent Bernd Marx jo tam we slědnych mjasecach woglědał a jo hyšći wjele slědow serbskego wšednego žywjenja, kultury a tradicijow namakał. Pśěza, pjerjedrěśe a mólowanje jatšownych jajow su teke źinsa na 5. kontinenśe hyšći kradu aktualne. Zastup płaśi 4,50 €.

Dubojce/Taubendorf

Łužyske tšojenja

Dubojce lažy na kšomje jamy Janšojce, góla mjazy źěru a jsu dej se w pśiducych lětach zgubiś. Ale hyšći dajo pór tšojeńkow tam wulicyś. Łužyske tšojenja wót spisowaśela Udo Tiffert, ak wón sam pśedcyta, słušaju na kuždy part k tomu. Chtož co, móžo pótom spiwy wót Gundermanna sobu spiwaś, pśedspiwaś buźo je Gregor z Barlinja. Na toś to wótpołdnjo, wobdane wót bomow, z kafejom a mazańcom, pśepšosyjo Wobswětowa kupka Chóśebuz wót Zeleneje Ligi. Zmakanišćo jo pśi wopomnjeńskem zwónje w Dubojcach, njeźelu, 29. apryla, zeger 15:00. Wót tam póraju se zgromadnje dalej pěšy abo z shuttelom.

Turjej/Tauer

Serbske źiwadło

Slědne pśedstajenje Nimsko-serbskego ludowego źiwadła z Budyšyna z kusom „Wjelika wutšoba“ (Das Herz eines Boxers) grajo se w Dolnej Łužycy njeźelu, 29. apryla, zeger 16:00 we hotelu Christinenhof.

BarliŃ/Berlin

Serbske blido

Pśiduce Serbske blido buźo južo stwórtk, 03.05.2018, zeger 16:00 w gósćeńcu EINSTEIN KAFFEE, Friedrichowa droga 206, rožk Zimmerowa droga.

Wšykne su se wě lubje witane, wšojadno, lěc powědaju dolno- abo górnoserbski, głowna wěc jo, až se pó serbsku rozgranjaju.

Drjejce/Drewitz

Muzikaliske wótpołdnjo

Sobotu, 5. maja, zeger 14:00 jo w Drjejcańskej cerkwi muzikaliske wótpołdnjo. Spiwarki Dolnoserbskego seksteta spiwaju serbske štucki. Maria Elikowski-Winklerowa, kenž juž wjele lět ako pójsynoga pśez serbske jsy ducy jo, co rada z pśisłucharjami se wulicowaś a zawěsće teke z nimi někotare spiwy zgłosyś. Znajośo teke Wy hyšći ten jaden abo drugi spiw? Zastup jo dermo.

Stajanje majskego boma

Mjazy drugim:

¡ 27.04., zeger 19:00 w Hochozy

¡ 30.04., zeger 16:00 w Picnju zeger 17:00 w Turjeju, Groźišću, Husu zeger 17:30 w Lubnjowje a na Ledach zeger 18:00 w Bórkowach

¡ 01.05., zeger 08:00 w Radowizy, Mósće zeger 10:00 w Lubinje; zeger 11:00 w Barbuce, Nowej jsy

Annahme antiquarischer Bücher

Der Domowina-Verlag hat für den 16. Mai 2018 einen Tag des Antiquariats in Cottbus geplant.

Wer in seinen Bücherregalen Platz schaffen und sich von diesem oder jenem Buch trennen möchte, kann sich bei Herrn Heiko Lobert, Mitarbeiter des Domowina-Verlages, melden. Wir suchen Bücher in deutscher und sorbisch/wendischer Sprache.

Herr Lobert kommt zu Ihnen nach Hause und begutachtet die Bücher und nimmt sie gegebenfalls mit.

Wir bitten zu beachten, dass es sich vorrangig um Regionalliteratur und Bücher mit sorbisch/wendischen Hintergrund handeln sollte.

Für Fragen und Terminabsprachen steht Ihnen Herr Lobert (Tel. 0172/79 03 267) zur Verfügung.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 26.04.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 27.04.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 29.04.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: powěsći a pśinoski

– Serbski komponist Sebastian Elikowski-Winkler

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 30.04.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Póglědajomy do Casnika

– Gratulacije dnja

wałtoru, 01.05.

Serbski program na majskem swěźenju:

­– Komentar k dnju

– Drogowanje pó łužyskej domowni

– Swěźeńska muzika zaznějo

– Gratulacije dnja

srjodu, 02.05.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc (serija)

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś