PŠAŠATA RĚPA

Woplěwanje serbskich nałogow na šuli w Bórkowach

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 19. apryl 2017
Źiśi 1. do 3. lětnika su směli lětosa na šulskem dwórje walkowaś. Fota: E. Zschörnekowa
Drebom su wukniki 10. lětnika sami natwarili.

Bórkowy/Burg. Na zakładnej a wušej šuli „Mina Witkojc“ jo tradicija, až k nowemu lětoju a w januarje baslimy Nowolětka. Lětosa smy w 2. a 3. rědowni tema „Ptaškowa swajźba“ wobjadnali. W februarje smy se woglědali ze wšyknymi Serbšćinarjami Ptaškowu swajźbu Serbskego ludowego ansambla w chóśebuskej měsćańskej hali.

Jatšowne nałogi su kužde lěto tema w serbskej wucbje. Źiśi 1. do 3. lětnika su směli na šulskem dwórje walkowaś. 5. a 6. lětniki su jaja wóskowali. Starše wukniki su jaja pó technice škrabanja wupyšnuli. Pó ferijach zaběraju se źiśi 4. lětnika hyšći raz z jatšownymi nałogami.

W ramiku projektowego tyźenja w aprylu su wugótowali wukniki Serbšćiny 5. a 6. lětniku w projekśe „Tekstilne wugótowanje serbskich mytyskich bytnosćow“ małe narucne pupki. K tomu smy mógali dobyś wuměłcowku Regina Hermannowu. Ten projekt su pódpěrowali Domowina, Domowinska kupka z Kuparskich Bórkow a spěchowańske towaristwo zakładneje a wušeje šule „Mina Witkojc“ z Bórkow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś