Su gjarde na sportowe wugbanje młoźiny

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 31. januar 2019
Pśedsedaŕstwo Domowinskeje młoźiny we wjerbańskej gmejnje: Jessica Christophojc, Laureen Groźiškojc (Groschischka), Sarah Šymjeńcojc (Schiemenz), Eric Gayh a Kay Herzberg. Foto: Bernd Marx

Z Wjerbna/Werben. Jadnab 200 luźi jo pśišło na woklapnicu do kjarcmy „Ku gwězdźe“, źož gmejnska rada, wobstojeca ze 13 raźcow, pód wjednistwom šołty Joachima Diekego (CDU) jo prezentěrowała dobru bilancu zachadnego lěta. K wjerbańskej gmejnje słušaju jsy Rubyn, Wjerbno a Brama.

K prědnemu: we gmejnje se wjele twari, to jo pozitiwna wěc. Moderne domy za familije nastawaju abo se pśetwarjuju. Drogi se wótnowjaju. Grajnišćo za źiśi jo se pówózyło z kisom. Ławki a blida za turisty su se wótnowili a gałuzy na bomach zwótrězowali, aby awtojězdźarje lěpjej drogu wiźeli.

To pśeśěgnjenje bórkojskeje źiśownje nachylu do Wjerbna jo se spóznało za dobre a wužytne. Šołta jo se wjaselił, až tśi wětše pśedewześa we jsy wuwucuju wucbniki a jich naslědku ako fachowe źěłaśerje pśistajiju.

We pśiducych tyźenjach buźo se twariś nowy móst pśez Połnocny kanal do Smogorjowa, a teke to pśetwarjenje šule do źiśownje buźo se dalej wjasć.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś